administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Naredba

24.3.2020

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON 10
OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO
OPŠTINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE
Broj: 02-40-474-4/20
Dana: 23.03.2020.godine

Na osnovu člana 108. i 134. stav 4. a u vezi sa članom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i matrijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (''Službene novine Federacije BiH'' broj: 39/03, 22/06 i 43/10), člana 29. Pravilnika o načinu rada i funkcionisanja štaba i povjerenika civilne zaštite ('' Službene novine Federacije BiH'', broj: 77/06, 5/07 i 32/14), člana 1. Odluke o formiranju Opštinskog štaba civilne zaštite i Odluke Vlade Hercegbosanske županije o proglašenju nesreće uzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Hercegbosanske županije broj: 01-02-51-1/20 od 19.03-2020 godine, Opštinski štab civilne žaštite na sjednici održanoj 23.03.2020.godine donosi

N A R E D B U

1. NAREĐUJE SE se praćenje kretanja stanovništva opštine prema ugroženim područjima i preduzimanje adekvatnih mjera zaštite prema takvim građanima radi spriječavanja pojave koronavirusa uz preduzimanje preventivnih mjera.

2. Za provođernje ove naredbe odgovorni su komandant i načelnik štaba u suradnji sa Policijskom postajom Bosansko Grahovo.

3. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.


KOMANDANT ŠTABA
Gligić Milorad
Dostaviti:

-svima


[ Nazad ]