administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Javni oglas za popunu radnih mjesta namještenika

5.12.2019

Javni oglas za popunu radnih mjesta namještenika u jedinstvenom opštinskom organu uprave Opštine Bosansko GrahovoJ A V N I O G L A S
ZA POPUNU RADNIH MJESTA NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM
OPŠTINSKOM ORGANU UPRAVE OPŠTINE BOSANSKO GRAHOVO

I - NAZIV POZICIJE
01. Viši samostalni referent za administrativno-tehničke i stambeno-komunalne poslove - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
02. Blagajnik – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

II – OPIS POSLOVA
Za poziciju 01.:
Obavlja stručno-operativne i administrativno-tehničke poslove iz oblasti stambeno- komuna-lnih poslova; uspostavlja, izrađuje, vodi i održava evidenciju iz oblasti stambeno – komuna-lnih poslova; izrađuje predmjere potrebnih radova za sanaciju stambenih jedinica sa specifika-cijom građevinskog materijala za sanaciju a na osnovu snimke stanja na terenu; prati dinami-ku ugradnje doniranog građevinskog materijala korisnicima; prikuplja podatke o korisnicima pomoći za sanaciju stambenih objekata; snima i prati stanje stambenog fonda i vodi evidenci-ju potrebnih sanacija stambenih jedinica; snima i prati stanje u oblasti komunalne infrastru-kture i pravi analize po segmentima kao i prijedlog aktivnosti na poboljšanju u toj oblasti; daje stručna mišljenja u oblasti komunalne infrastrukture i utvrđuje tehničke uslove za reko-nstrukciju objekata komunalne infrastrukture; vodi službene evidencije i izdaje uvjerenja, po-tvrde i druge akte o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija; prima stranke i daje im potrebna obavještenja iz nadležnosti radnog mjesta; vrši obračun naknada za uređenje građe-vinskog zemljišta, dodijeljenog građevinskog zemljišta na korištenje u svrhu građenja, dodije-ljenog zemljišta u zakup, kao i naknada obračunatih za zauzimanje javnih površina; učestvuje u izradi nacrta ugovora kojim se reguliše način naplate troškova uređenja gradskog građevi-nskog zemljišta; vodi evidenciju obračunatih naknada za uređenje građevinskog zemljišta, vrši uspostavljanje, izradu, vođenje i održavanje evidencije u oblasti imovinsko-pravnih i sta-mbenih poslova; izrađuje tehničke specifikacije za javne nabavke radova na izgradnji infra-strukturnih i drugih objekata i drugih radova utvrđenih Planom javnih nabavki; prati izvrša-vanje sporazuma o naknadi za preuzeto i eksproprisano zemljište; izrađuje analitičke i druge materijale na osnovu odgovarajućih podataka vrši ostale stručno-operativne i administrativno-tehničke poslove vezano za imovinsko-pravne i stambene poslove; obavlja i druge poslove po nalogu opštinskog načelnika i pomoćnika načelnika za obnovu, urbanizam, stambeno-komu-nalne i imovinsko-pravne poslove, kome je neposredno odgovoran za svoj rad.

Za poziciju 02.:
Vrši blagajničko poslovanje (naplatu taksi, naknada i drugih prihoda i gotovinske isplate); sa-činjava odgovarajuću dokumentaciju i radi propisane evidencije koje dostavlja na knjiženje; na osnovu odluka, rješenja i drugih akata, a po prethodno izvršenoj kontroli i nalogu načelni-ka i pomoćnika načelnika za privredu, finansije i civilnu zaštitu, vrši sve gotovinske isplate; vodi propisane analitičke evidencije o blagajničkom poslovanju; vodi brigu o blagajničkom maksimumu; ažurno vodi knjige blagajne (evidenciju naloga na naplatu i isplatu, blagajnički dnevnik); sačinjava potrebne mjesečne izvještaje; vodi odvojenu blagajnu administrativnih taksi od katastarskih i drugih naknada, te usluga kopiranja; arhivira i vodi računa o dokume-ntaciji blagajne; izrađuje izvještaj o svom radu; prati propise iz djelokruga svoga rada i stara se o njihovoj primjeni; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima i po nalogu opštinskog načelnika i pomoćnika načelnika za privredu, finansije i civilnu zaštitu, kome je neposredno odgovaran za svoj rad.

III – VISINA PLAĆE
Radno mjesto na poziciji 01. je razvrstano u II platni razred sa koeficijentom za obračun plata 3,10, a radno mjesto na poziciji 02. u V platni razred sa koeficijentom za obračun plata 2,70.

IV – KANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU SLEDEĆE OPŠTE I POSEBNE USLOVE
A) OPŠTI USLOVI
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
- da u poslednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini,
- da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- da mu pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odno-sno sigurnosna mjera zabrtane obavljanja poslova namještenika, odnosno ra-dnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave na javni oglas,
- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ili je osuđen za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem
ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti,
morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog
pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema pose-
bnom zakonu.
B) POSEBNI USLOVI
Za poziciju 01.:
- VŠS – VI stepen obrazovanja, završena viša škola građevinskog ili mašinskog smjera,
- položen stručni ispit za namještenike VŠS,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci.
Za poziciju 02.:
- SSS – IV stepen stručne spreme, završena ekonomska škola, gimnazija ili mašinska tehnička škola,
- položen stručni ispit za namještenika SSS,
- poznavanje rada na računaru,
- najmanje 10 (deset) mjeseci radnog iskustva u struci.
V – POTREBNA DOKUMENTA
Uz prijavu koja sadrži adresu, kontakt telefon i kraću biografiju kandidati su dužni priložiti original ili ovjerenu kopiju sledećih dokumenata:
1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Diplomu, odnosno svjedočanstvo o završenoj školi,
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu namještenika sa VŠS, odnosno SSS (ako je kandidat položio stručni ispit),
5. Dokaz o poznavanju rada na računaru (ako je naveden kao poseban uslov),
6. Dokaz o radnom iskustvu u struci,
7. Ovjerenu izjavu da u poslednje dvije godine od dana objevljivanja ovog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne,
8. Ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1.Ustava BiH.

Kandidat koji bude izabran dožan je dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobno-sti za obavljanje poslova radnog mjesta, dokaz da mu pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje i dokaz da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati su dužni dostaviti u roku od
osam (8) dana od dana poslednjeg objavljivanja javnog oglasa u dnevnim listovima na adresu:
Opština Bosansko Grahovo, Komisija za provođenje javnog oglasa, ul. Vojislava
Ivetića bb, 80270 Bos.Grahovo, sa naznakom "Javni oglas za popunu radnih mjesta namje-
štenika".
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


[ Nazad ]