administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Javni oglas za izbor i imenovanje članova školskog odbora

17.9.2019

Javni oglas za izbor i imenovanje članova školskog odbora Osnovne škole "Grahovo" iz reda osnivača

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Fede- racije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 34/03) i člana 84. stav 5. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine HBŽ", broj 12/04 i 12/08), te člana 38. Statuta Opštine Bosansko Grahovo ("Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo", broj 21/07), a u skladu sa članom 4. Odluke Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo o raspisiva-nju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole "Graho-vo" Bosansko Grahovo broj 01-38-1182/19 od 12.09.2019.godine, načelnik Opštine Bosansko Grahovo raspisuje

J A V N I O G L A S

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA
OSNOVNE ŠKOLE "GRAHOVO" IZ REDA OSNIVAČA

I
Raspisuje se javni oglas za izbor i imenovanje:
- 2 (dva) člana Školskog odbora Osnovne škole "Grahovo" sa sjedištem u Bosanskom Grahovu, ul. Sime Bajića bb, iz reda osnivača.
Imenovanje članova Školskog odbora iz reda osnivača vrši se na period od četiri go-dine.
II
Kandidat za Školski odbor treba ispunjavati sledeće uslove:
Opšti uslovi:
1. da je državljanin BiH;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
4. da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
5. da nije na funkciji u političkoj stranci (da nije "kandidat koji se ne kvalifikuje"
u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH).
Posebni uslovi:
1. da ima najmanje IV stepen stručne spreme;

III
Uz prijavu kandidat je dužan dostaviti:
1. Ovjerenu kopiju lične karte;
2. Ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe;
3. Ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH;
4. Ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci;
5. Ovjerenu kopiju diplome – svjedočanstva o završenoj školi.

IV
Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na web stranici Opštine Bosansko Grahovo.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Opštinsko vijeće Bosansko Grahovo – Komisija za izbor i imenovanja, 80270 Bosansko Grahovo, ul. Vojislava Ivetića bb sa naznakom "Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje članova Školskog odbo-ra – Ne otvarati".


[ Nazad ]