administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Javni oglas za imenovanje člana Opštinske izborne komisije Bosansko Grahovo

8.4.2019

Javni oglas
za imenovanje 1 (jednog) člana Opštinske izborne komisije Bosansko Grahovo
Objavljeno na web stranici 08.04.2019.godine
Objavljeno u Dnevnom avazu 11.04.2019.godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON 10
OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO
OPŠTINSKO VIJEĆE


Broj:01 -05-516/19
Dana: 26.03.2019. godine

Na osnovu člana 2.12, stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/1, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13. 7/14 i 31/16), člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju, razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“, broj: 29/18), člana 24. Statuta Opštine Bosansko Grahovo („Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo“, broj: 21/07) i člana 1. i 2. Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Bosansko Grahovo ( „Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo“, broj: 5/19), Opštinsko vijeće Bosansko Grahovo raspisuje

Javni oglas
za imenovanje 1 (jednog) člana Opštinske izborne komisije Bosansko Grahovo

I – UPRAŽNJENE POZICIJE

Raspisuje se Javni oglas za imenovanje 1 (jednog) člana Opštinske izborne komisije Bosansko Grahovo.
Člana Opštinske izborne komisije imenuje Opštinsko vijeće Bosansko Grahovo na mandatni period od 7 (sedam) godina, s tim da mu mandat počinje od dana dobijanja saglasnosti Centralne izborne komisije na odluku o imenovanju.

II – OPŠTI USLOVI

Kandidat za člana Opštinske izborne komisije Bosansko Grahovo mora ispunjavati opšte uslove propisane članom 2.2 stav (1) i (2) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine:
1. Član Opštinske izborne komisije je lice sa pravom glasa
2. Član Opštinske izborme komisije je lice sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u provođenju izbora.

III – POSEBNI USLOVI

Pored opštih uslova propisanih članom 2.2 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kandidat za člana Opštinske izborne komisije mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:
1. da ima prebivalište u opštini Bosansko Grahovo
2. da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS
3. da posjeduje iskustvo u provođenju izbora

Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumjeva se:
a) članstvo u izbornoj komisiji
b) članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH

Izuzetno od odredbe iz Poglavlja III – Posebni uslovi za kandidate stav 1. tačka 1. ovog javnog oglasa, član Opštinske izborne komisije Bosansko Grahovo može biti lice sa prebivalištem iz druge opštine, ukoliko nema kandidata sa prebivalištem u opštini za koju se imenuje član Opštinske izborne komisije, koji ispunjava uslove tražene Javnim oglasom.
Izuzetno od odredbe iz Poglavlja III – Posebni uslovi za kandidate stav 1. tačka 3. ovog Javnog oglasa član Opštinske izborne komisije može biti lice koje ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet odnosno završen pravni fakultet bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ETCS, bez izbornog iskustva propisanog u Poglavlju III – Posebni uslovi za kandidate, stav 1. tačka 3. ovog Javnog oglasa.
Izuzetno od odredbe iz Poglavlja III – Posebni uslovi za kandidate stav 1. tačka 2. ovog Javnog oglasa član Opštinske izborne komisije može biti lice koje ima završenu višu školu, odnosno VI stepen stručne spreme ako je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14 stav (1) Izbornog zakona BiH ili ukoliko nema kandidata koji ispunjavaju uslove iz stava 1. tačka 2. ovog Javnog oglasa

IV - LICA KOJA NE MOGU BITI IMENOVANA NA POZICIJU ČLANA KOMISIJE

Za člana Opštinske izborne komisije po članu 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ne može biti imenovano lice:
1. Koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6,1.7,1.7a. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;
2. Koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije ( predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
3. Koje je nosilac izabranog mandata ili član izvršnog odbora organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
4. Koje je kandidat za izbore na bilo kojem nivou vlasti
5. Kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu Izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje 4 (četiri) godine računajući od dana pravosnažnosti odluke

Član Opštinske izborne komisije u skladu sa članom 2.12 stav (7) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ne može biti zastupnik odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci ili duže.
Član Opštinske izborne komisije, u smislu odredbi člana 2.12 stav (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, može biti: predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar opštinskog vijeća, odnosno skupštine opštine i gradskog vijeća, lica profesionalno zaposlena u opštinskim organima uprave i druga lica, ako ispunjavaju uslove određena članom 2.2 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a nemaju smetnji iz člana 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

V – RAVNOPRAVNA ZASTUPLJENOST

Sastav Opštinske izborne komisije Bosansko Grahovo mora biti multietničan, tako da odražava zastupljenost konstituivnih naroda uključujući i ostale u Opštini Bosansko Grahovo, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.
Sastav Opštinske izborne komisije će u pravilu odražavati ravnopravnu zastupljenost polova, u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini.

VI – DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na Javni oglas, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. kraća biografija sa ličnim podacima kandidata (ime, ime oca, prezime, jedinstveni matični broj, tačna adresa, broj telefona za kontakt kao i podatke o kretanju u službi)
2. ovjerena fotokopija diplome o završenom stepenu i vrsti stručne spreme
3. dokaz o izbornom iskustvu ( dokaz mora sadržavati podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta u kojem je kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao tu dužnost)
4. svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava o nacionalnom izjašnjenju kandidata sa posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini
5. svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbama člana 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine na obrascu koji je sastavni dio Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini - Prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“), broj: 29/18)
6. uvjerenje o prebivalištu ( obrazac PBA-3, ne starije od 3 mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog organa)
7. uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od tri mjeseca)

Svi dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni oglas moraju biti originalni ili ovjerene fotokopije.
Dokumentacija priložena uz prijavu neće biti vraćena kandidatima.

VII – PODNOŠENJE PRIJAVA

Krajnji rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave Javnog oglasa u dnevnim novinama.
Prijave na Javni oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE BOSANSKO GRAHOVO – NE OTVARATI“ na adresu:
Opštinsko vijeće Bosansko Grahovo – Komisija za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Bosansko Grahovo; Vojislava Ivetića 2; 80270 Bosansko Grahovo.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Po zatvaranju Javnog oglasa Komisija za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje jednog člana opštinske izborne komisije Bosansko Grahovo će izvršiti klasifikaciju kandidata.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa, konkursna komisija će obaviti intervju (na uvid donijeti ličnu kartu), nakon čega će sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu postignutim na intervjuu i pismeni izvještaj podnijeti Opštinskom vijeću Bosansko Grahovo.
Opštinsko vijeće Bosansko Grahovo će cijeneći položaj kandidata na rang listi izvršiti imenovanje i svoju Odluku dostaviti na saglasnost Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine.

PREDSJEDAVAJUĆI OPŠTINSKOG
VIJEĆA BOSANSKO GRAHOVO
_______________________________
Dragan Prpa


[ Nazad ]