administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Javni poziv

20.11.2018

Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu Povjerenstva za tehnički pregled građevina

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA, OBNOVE, PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
L I V N O
Broj: 07-01-23-134/18
Livno,15.11.2018.

Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj 35/05) i članka 3. Pravilnika o tehničkom pregledu građevine („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 7/16), Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša o b j a v l j u j e :
J A V N I P O Z I V
za podnošenje prijava za učešće u radu povjerenstva za tehnički pregled građevina
I.
Pozivaju se sve zainteresirane stručne osobe da podnesu prijave za učešće u radu povjerenstva za tehnički pregled građevina iz nadležnosti Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša ili općinske službe mjerodavne za poslove graditeljstva, a u skladu sa člankom 63. Zakona o građenju („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 3/16), sljedećih struka: 1. Arhitektonske,
2. Građevinske,
3. Elektrotehničke,
4. Strojarske,
5. Prometne,
6. Zaštite od požara i eksplozije,
7. Zaštite na radu,
8. Tehnološke,
9. Zaštite okoliša,
10. Geodetske.
II.
Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe odgovarajućih struka koja ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 63. stav (6) Zakona o građenju („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 3/16), odnosno – diplomirani inženjeri odgovarajuće struke, sa pet godina radnog iskustva u struci i sa položenim stručnim ispitom. Na Javni poziv mogu se prijaviti i osobe arhitektonske i građevinske struke koji ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 63. stav (8) Zakona o građenju („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 3/16), odnosno – inženjeri arhitektonske i građevinske struke, sa deset godina radnog iskustva u struci i sa položenim stručnim ispitom. Osobe arhitektonske i građevinske struke iz ovog stavka mogu učestvovati samo u radu povjerenstva za tehnički pregled objekata navedenih u članku 63. stav (8) Zakona o građenju („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 3/16). Doktori nauka i magistri nauka iz oblasti za koju se prijavljuju dostavljaju rješenje o oslobađanju obveze polaganja stručnog ispita umjesto uvjerenja o položenom stručnom ispitu.
III.
Uz prijavu sa točnom adresom i brojem telefona potrebno je priložiti i slijedeće dokumente:
- Ovjeren preslik osobne iskaznice,
-Ovjeren preslik sveučilišne diplome,
- Ovjeren preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu i/ili dokaz o stjecanju naučnog zvanja, kao i dokaz o stručnom osposobljavanju za posebne oblasti predviđenim posebnim propisima ,
-Radni životopis uz obveznu naznaku uže oblasti za koju se stručna osoba prijavljuje,
-Dokaz o radnom iskustvu iz točke II javnog poziva,
-Naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa IV. Osobe koje se nalaze na Listi stručnih osoba koje ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u radu povjerenstva za tehnički pregled građevina, uz prijavu nisu dužne dostaviti dokumente iz prethodnog stavka. Ako je došlo do izmjene osobnih podataka, kontakt podataka, adrese stanovanja, naziva poslovne banke ili broja transakcijskog računa, osobe koje se nalaze na Listi stručnih osoba koje ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u radu povjerenstva za tehnički pregled građevina, dužne su uz prijavu navesti nove podatke. V. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz točke III podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u Narodnim novinama Hercegbosanske županije, neposredno na protokol u zgradi Vlade Hercegbosanske županije ili putem pošte na adresu:

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša
Ulica Stjepana II. Kotromanića bb
80101 Livno
sa naznakom „ Prijava za učešće u radu povjerenstva za tehnički pregled građevina“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


M I N I S T A R
Hikmet Hodžić, mr.sc.


[ Nazad ]