administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika

11.9.2018

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Opštini Bosansko Grahovo

Na osnovu članka 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bosanko Grahovo objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Bosansko Grahovo
03/693
01. Pomoćnik načelnika za privredu, finansije i civilnu zaštitu - 1 (jedan) izvršitelj, na mandat od 5 godina
02. Pomoćnik načelnika za obnovu, urbanizam, stambeno-komunalne i imovinsko- pravne poslove - 1 (jedan) izvršitelj, na mandat od 5 godina
03. Pomoćnik načelnika za opštu upravu i socijalnu zaštitu - 1 (jedan) izvršitelj, na mandat od 5 godina

01.Opis poslova: neposredno rukovodi Službom za privredu, finansije i civilnu zaštitu; predlaže godišnji program i plan rada službe i obezbjeđuje njihovu realizaciju; priprema plan godišnjih odmora službenika i namještenika službe kojom rukovodi; organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti službe i utvrđuje prioritet poslova; neposredno vodi službu, raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute i pruža stručnu pomoć u vršenju poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti službe; redovno upoznaje opštinskog načelnika o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti službe i predlaže preduzimanje potrebnih mjera; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti službe; rješava o pitanjima i potpisuje pojedinačna akta u skladu sa ovlaštenjima koja se utvrđuju rješenjem opštinskog načelnika; inicira i učestvuje u izradi nacrta i prijedloga opštinskih propisa i drugih akata u oblastima iz nadležnosti službe; učestvuje u izradi i predlaže opštinskom načelniku nacrte i prijedloge Budžeta i rebalansa Budžeta, te učestvuje u izradi završnog računa, kao i izvještaja o izvršenju Budžeta; učestvuje u izradi i predlaže opštinskom načelniku Plan javnih nabavki; izrađuje tehničke specifikacije za javne nabavke roba i usluga utvrđenih Planom javnih nabavki, osim onih koje se odnose na investiciona ulaganja; sarađuje sa komisijama Opštinskog vijeća, nadležnim ministarstvima i finansijskim i drugim institucijama; inicira program mjera za poboljšanje kvaliteta rada u oblasti finansija i privrede; redovno informiše opštinskog načelnika o stanju u djelatnostima za koje je organizovana služba, potpisuje akta i rješenja iz djelokruga službe za koja ima ovlaštenja opštinskog načelnika; utvrđuje konačne tekstove odluka, analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz nadležnosti službe; vodi kompletnu dokumentaciju prijema, kontrole i sređivanja primljenih zahtjeva i prijedloga korisnika budžetskih sredstava u svrhu izrade nacrta Budžeta; prati ostvarenje Budžeta i analogno ostvarenju istog predlaže opštinskom načelniku finansiranje budžetskih korisnika; jednom godišnje predlaže ocjenu rada službenika i namještenika kojima rukovodi i podnosi je na usvajanje opštinskom načelniku; predlaže preduzimanje propisanih postupaka zbog povrede radne dužnosti, kodeksa ponašanja ili nezakonitog rada državnih službenika i namještenika; stara se o stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika i namještenika u toku rada; formira bazu podataka po privrednim granama; priprema i podnosi izvještaje o radu
službe; obavlja i druge poslove iz nadležnosti službe koje mu povjeri opštinski načelnik, kome neposredno odgovora za svoj rad i upravljanje.
02. Opis poslova: Neposredno rukovodi radom službe, planira organizuje, objedinjava i usmjerava rad službe i raspoređuje poslove i zadatke na izvršioce; vodi upravne postupke iz nadležnosti službe i potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti službe za koje ima ovlaštenje opštinskog načelnika; odgovara za zakonito, pravovremeno, potpuno, stručno, racinalno izvršenje poslova inicira; izrađuje i odgovara za realizaciju planova, programa i projekata iz nadležnosti službe; inicira priprema i izrađuje nacrte i prijedloge opštinskih i drugih propisa iz nadležnosti službe; utvrđuje konačne tekstove odluka, analiza, izvještaja, infomacija i drugih stručnih materijala iz nadležnosti službe; pruža stručnu pomoć u cilju pravilnog obavljanja poslova, prati propise i stara se o provođenju i izvršavanju Federalnih i Kantonalnih zakona,odluka Opštinskog vijeća i drugih podzakonskih akata u oblastima iz nadležnosti službe; odgovara za korištenje materijalnih, finansijskih i ljudskih potencijala, predlaže lokacije koje će biti ponuđene na konkursu za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta za građenje i učestvuje u izradi uslova za raspisivanje konkursa; učestvuje u izradi programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta ; inicira, učestvuje u pripremi prijedloga opštinskih propisa iz nadležnosti službe; podnosi izvještaj o svom radu i odgovara za zakonito i ažurno izvršavanje poslova; pribavljaju stručna mišljenja Kantonalnih i Federalnih organa u predmetima rješavanja zahtjeva; inicira izradu i odgovara za realizaciju planova i programa obnove stambenog fonda; prikuplja podatke o potrebama za obnovu i vrši pribavljanja dokumentacije za izvođenje radova na obnovi stambenog fonda; vrši kontrolu ugovorenih radova za obnovu, prati realizaciju planova hitnih intervencija na stambenim objektima koji se realizuju u saradnji sa upraviteljima zgrada; prima stranke na njihov zahtjev i daje odgovarajuća objašnjenja o pitanjima iz nadležnosti službe; prisustvuje sjednicama Stručnog kolegija, Opštinskog vijeća i radnih tijela Opštinskog vijeća kada su na dnevnom redu materijali iz djelokruga službe; predlaže preduzimanje propisanih postupaka zbog povrede radne dužnosti, kodeksa ponašanja ili nezakonitog rada državnih službenika i namještenika; stara se o stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika i namještenika u toku rada; predlaže ocjenu rada za državne službenike i namještenike; informiše opštinskog načelnika o radu službe; obavlja i druge poslove iz nadležnosti službe koje mu povjeri opštinski načelnik kome je neposredno odgovoran za svoj rad i upravljanje.
03. Opis poslova: neposredno rukovodi, organizuje, planira, prati i usmjerava rad službe i raspoređuje poslove i zadatke na izvršioce; daje upute i pruža neposredno stručnu pomoć izvršiocima u cilju pravilnog izvršavanja poslova; odgovara za zakonito, pravovremeno, potpuno, stručno, efikasno i efektivno vršenje poslova iz nadležnosti službe; inicira, priprema i izrađuje nacrte i prijedloge opštinskih propisa i drugih akata iz nadležnosti službe; prati i stara se o primjeni novih odnosno izmjeni i dopuni važećih zakonskih propisa; odgovara za uspostavu, održavanje i unapređennje sistema kvaliteta pružanja usluga; priprema izvještaje, informacije i druge materijale iz nadležnosti službe za opštinskog načelnika i Opštinsko vijeće; učestvuje u radu sjednica Opštinskog vijeća i njegovih radnih tjela na način da izlaže i obrazlaže predložene propise, odluke i druge materijale iz djelokruga službe; potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti službe za koje ima ovlaštenje od opštinskog načelnika; utvrđuje konačne tekstove odluka, analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz nadležnosti službe; pruža pravnu pomoć građanima davanjem stručnih pravnih savjeta, objašnjenja i sastavljanjem podnesaka; učestvuje u izradi plana korištenje godišnjih odmora; dostavlja računovodstvu potrebne podatke za obračun i isplate plaća; provodi politiku socijalne zaštite stanovništva; organizuje obavljanje poslova u Matičnom uredu na način da se poslovi izvršavaju pravilno, blagovremeno i na zakonit način; neposredno vodi prvostepene upravne
postupke u predmetima iz nadležnosti Matičnog ureda u svim slučajevima za koje je zakonom utvrđeno da se određene činjenice ili podaci utvrđuju putem donošenja rješenja (ispravljanje podataka poslije zaključenog osnovnog upisa, naknadnog upisa, višestrukih upisa i dr.); vodi upravne postupke vezane za status izbjeglica, raseljenih lica i povratnika; vodi prvostepene upravne postupke u oblasti boračko-invalidske zaštite, socijalne za-štite i civilnih žrtava rata; vrši poslove službenika za informisanje po Zakonu o slobodi pristupa informacijama; obavlja i druge poslove iz nadležnosti službe, kao i druge poslove po nalogu opštinskog načelnika kome je neposredno odgovoran za svoj rad i upravljanje.
Uvjeti: pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Bosansko Grahovo i to;
Poz.01.
- završen pravni ili ekonomski fakultet, VII stepen obrazovanja –visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonji sa najmanje 240 ECTS bodova
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS

Poz.02.
- završen pravni fakultet VII stepen obrazovanja –visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonji sa najmanje 240 ECTS bodova
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS

Poz.03.
- završen pravni fakultet, VII stepen obrazovanja –visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonji sa najmanje 240 ECTS bodova
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS

Prijavljivanje na javni natječaj:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
3. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Bosanko Grahovo “
Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave


[ Nazad ]