administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Izgradnja podsistema za vodosnabdijevanje Bosanskog Grahova sa izvorišta Gudaja, na dijelu od izvorišta Gudaja do rezervoara Vrščić

18.7.2018

Izgradnja podsistema za vodosnabdijevanje Bosanskog Grahova sa izvorišta Gudaja na dijelu od Izvorišta Gudaja do rezervoara Vrščić (Komponenta 2) je završena.

Izgradnja podsistema za vodosnabdijevanje Bosanskog Grahova sa izvorišta Gudaja na dijelu od Izvorišta Gudaja do rezervoara Vrščić (Komponenta 2) je završena.

Izvođač radova u projektu Izgradnja podsistema za vodosnabdijevanje Bosanskog Grahova sa izvorišta Gudaja, na dijelu od izvorišta Gudaja do rezervoara Vrščić je Roco Commerce d.o.o. Livno.
Nadzor nad izvođenjem radova vršio je konzorcij Louis Berger Sarajevo.

Realizacija projekta Izgradnja podsistema za vodosnabdijevanje Bosanskog Grahova sa izvorišta Gudaja, na dijelu od izvorišta Gudaja do rezervoara Vrščić je završena sa izvođenjem radova predviđenom i utvrđenom dinamikom u s skladu sa Ugovorom o izvođenju radova. Izvođač radova izveo je radove na izgradnji objekata i to:
- Vodozahvat Gudaja
- Pumpne stanice Gudaja 1.,
- Pumpne stanice Gudaja 2.,
- Rezervoar Vrščić,
- Potisnog cjevovoda od PS Gudaja 1 do rezervoara Vrščić.

Na osnovu Ugovora o izvođenju radova na izgradnji elektroenergetskih vodova i stubnih trafostanica u okviru ''Izgradnje podsistema za vodosnabdijevanje Bosanskog Grahova sa izvorišta Gudaja'' zaključenim između Opštine Bosansko Grahovo i Izvođača radova Mig Elektro d.o.o. Mrkonjić Grad izvršeni su radovi na izgradnji elektroenergetskih objekata koji će snabdijevati električnom energijom objekte vodosistema Bosansko Grahovo.

Tehnički pregled izgrađenih objekata izvršen je dana 02.07.2018.godine

Projekat je finansiran putem kreditnih sredstava opštine Bosansko Grahovo (Kredit EIB), vlastitog budžetskog učešća opštine Bosansko Grahovo u iznosu od 1.390,977,69 KM i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša FBiH Sarajevo u iznosu od 299.922,86 KM.

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Sarajevo učestvovao je u sufinansiranju projekta sa iznosom od 299.922,86 KM a po Ugovoru o dodjeli sredstava br. 01-09-2-57-1137/2017 od 24.03.2017.godine .
Sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH Sarajevo utrošena su kao sufinansirajuća sredstva za projekat ''Izgradnja podsistema za vodosnabdijevanje Bosanskog Grahova sa izvorišta Gudaja, na dijelu od izvorišta Gudaja do rezervoara Vrščić'' i za izgradnji elektroenergetskih vodova i stubnih trafostanica sa kojih se električnom energijom snabdijeva čitav sistem vodosnabdijevanja Bosanskog Grahova sa Izvorišta Gudaja.


[ Nazad ]