administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Javni oglas za popunu radnog mjesta

16.7.2018

Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika

J A V N I O G L A S
ZA POPUNU RADNOG MJESTA NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM
OPŠTINSKOM ORGANU UPRAVE OPŠTINE BOSANSKO GRAHOVO

I - NAZIV POZICIJE
01. Viši referent za ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

II – OPIS POSLOVA

U skladu sa Zakonom o ovjeravanju potpisa, rukopisa ui prepisa i Uputstvom za izvrša-vanje navedenog zakona vrši ovjeravanje potpisa, rukopisa i prepisa na dokumentima sačinje-nim ili podnesenim od strane stranaka, pomaže strankama u sačinjavanju dokumenata koje ovjerava (punomoći, ovlaštenja, saglasnosti, izjave, kupoprodajni ugovori za čiju ovjeru je na-dležan i dr.), vodi Upisnik za ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa (OV), kopira i arhivira doku-menta na kojim je izvršena ovjera potpisa, ovjerava potvrde o životu korisnika penzija i vodi popis akata za izdate potvrde, vodi popise akata za sva druga uvjerenja i potvrde izdate od strane Službe za opštu upravu i socijalnu zaštitu čije vođenje nije stavljeno u nadležnost dru-gom državnom službeniku ili namješteniku, elektronski uz korištenje aplikacije Docunova u bazu podataka unosi akte za koje vodi popis akata, daje uputstva i informacije građanima o mjestu podnošenja podnesaka, službi nadležnoj za rješavanje zahtjeva, mjestu pružanja pra-vne pomoći i popunjavanja upitnika i dr., vrši fotokopiranje za potrebe građana, vrši i druge poslove koji mu se povjere od pomoćnika opštinskog načelnika.

III – VISINA PLAĆE
Radno mjesto razvrstano je u V platni razred.

III – KANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU SLEDEĆE OPŠTE I POSEBNE USLOVE
A) OPŠTI USLOVI
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
- da u poslednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini,
- da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- da mu pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odno-sno sigurnosna mjera zabrtane obavljanja poslova namještenika, odnosno ra-dnog za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za po-dnošenje prijane na javni oglas,
- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ili je osuđen za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem
ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti,
morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog
pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema pose-
bnom zakonu.

B) POSEBNI USLOVI
- SSS – IV stepen stručne spreme, završena upravna ili ekonomska škola ili gimnazija,
- položen stručni ispit namještenika za srednju školsku spremu,
- poznavanje rada na računaru,
- najmanje 10 (deset) mjeseci radnog iskustva u struci.
IV – POTREBNA DOKUMENTA
Uz prijavu koja sadrži adresu, kontakt telefon i kraću biografiju kandidati su dužni priložiti original ili ovjerenu kopiju sledećih dokumenata:
1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Diplomu, odnosno svjedočanstvo o završenoj školi,
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu namještenika za srednju stručnu spremu (ako je kandidat položio stručni ispit),
5. Dokaz o poznavanju rada na računaru,
6. Dokaz o radnom iskustvu u struci,
7. Ovjerenu izjavu da u poslednje dvije godine od dana objevljivanja ovog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne,
8. Ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1.Ustava BiH.

NAPOMENA: Dokaz o položenom stručnom ispitu nije eliminatoran. Kandidat koji nije po-
ložio stručni ispit može se primiti u radni odnos po ovom oglasu, ali je dužan
isti položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Kandidat koji bude izabran dožan je dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobno-
sti za obavljanje poslova radnog mjesta, dokaz da mu pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje i dokaz da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Namještenik koji se prima u radni odnos podliježe obavezi probnog rada koji traje tri
mjeseca.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati su dužni dostaviti u roku od
osam (8) dana od dana poslednjeg objavljivanja javnog oglasa u dnevnim listovima na adresu:
Opština Bosansko Grahovo, Komisija za provođenje javnog oglasa, Ul. Vojislava
Ivetića br. 2. 78000 Bos.Grahovo, sa naznakom "Javni oglas za popunu radnog mjesta namje-
štenika".
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


[ Nazad ]