administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

INTERNI OGLAS za popunu radnog mjesta namještenika

5.6.2018

INTERNI OGLAS ZA POPUNU RADNOG MJESTA NAMJEŠTENIKA
U JEDINSTVENOM OPŠTINSKOM ORGANU UPRAVE OPŠTINE BOSANSKO GRAHOVO


I N T E R N I O G L A S
ZA POPUNU RADNOG MJESTA NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM OPŠTINSKOM ORGANU UPRAVE OPŠTINE BOSANSKO GRAHOVO

I - NAZIV POZICIJE
1. Viš referent za ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

II – OPIS POSLOVA
U skladu sa Zakonom o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa i Uputstvom za izvrša-vanje navedenog zakona vrši ovjeravanje potpisa, rukopisa i prepisa na dokumentima sači-njenim ili podnesenim od strane stranaka, pomaže strankama u sačinjavanju dokumenata koje ovjerava (punomoći, ovlaštenja, saglasnosti, izjave, kupoprodajni ugovori za čiju ovjeru je nadležan i dr.), vodi Upisnik za ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa (OV), kopira i arhivira dokumenta na kojim je izvršena ovjera potpisa, ovjerava potvrde o životu korisnika penzija i vodi popis akata za izdate potvrde,vodi popise akata za sva druga uvjerenja i potvrde izdate od strane Službe za opštu upravu i socijalnu zaštitu, čije vođenje nije stavljeno u nadležnost drugom državnom službeniku ili namješteniku, elekronski uz korištenje aplikacije Docunova u bazu podataka unosi akte za koje vodi popis akata, daje uputstva i informacije građanima o mjestu podnošenja podnesaka, službi nadležnoj za rješavanje zahtjeva, mjestu pružanja pra-vne pomoći i popunjavanja upitnika i dr, vrši fotokopiranja za potrebe građana, vrši i druge poslove koji mu se povjere od pomoćnika opštinskog načelnika.

III – VISINA PLAĆE
Radno mjesto razvrstano je u V platni razred.

IV - KANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU SLEDEĆE POSEBNE USLOVE
- SSS – IV stepen stručne spreme, završena upravnia škola ili gimnazija
- položen stručni ispit namještenika za srednju školsku spremu,
- poznavanje rada na računaru,
- najmanje 10 (deset) mjeseci radnog iskustva.,
V – POTREBNA DOKUMENTA
Uz prijavu koja sadrži adresu, kontakt telefon i kraću biografiju kandidati su dužni priložiti original ili ovjerenu kopiju sledećih dokumenata:
1. Diplomu, odnosno svjedočanstvo o završenoj školi,
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu namještenika za srednju školsku spremu,
3. Diplomu, certifikat ili drugi dokument o poznavanju rada na računaru,
4. Dokaz da je kandidat namještenik u organu državne službe u Kantona 10 i da ima najmanje 10 (deset) mjeseci radnog iskustva,
Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i ispu-
njavanja drugih opštih uslova za prijem namještenika utvrđenih članom 89. Zakona o drža-
vnim službenicima i namještenicima u organima državne službe u Hercegbosanskoj županiji
("Narodne novine HBŽ", broj 1/14), u koliko organ uprave opštine Bosansko Grahovo već ne
raspolaže istim, izabrani kandidat je dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema oba-
vještenja o rezultatima konkursa.
Pravo prijavljivanja na ovaj oglas imaju namještenici iz organa državne službe u
Kantonu 10.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati su dužni dostaviti u roku od 8
dana od dana poslednje objave Internog oglasa na oglasnoj tabli i web stranici organa uprave
Opštine Bosansko Grahovo.
Prijave se dostavljaju na adresu Opština Bosansko Grahovo, Komisija za provođenje
internog oglasa, Ul. Vojislava Ivetića br. 2. 78000 Bos.Grahovo, sa naznakom "Interni oglas
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika".
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


[ Nazad ]