administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Opštini Bosansko Grahovo

2.3.2018

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Opštini Bosansko Grahovo
Stručni suradnik za informacione poslove – 1 (jedan) izvršitelj

Na osnovu članka 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bosansko Grahovo, objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Bosansko Grahovo


- Stručni suradnik za informacione poslove – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova :
vrši poslove koji obuhvataju uređenje i redakciju biltena, publikacija, brošura i drugih informacionih materijala i stručne literature i poslove oko njihovog izdavanja; stara se o ukupnoj sigurnosti svih informacionih sistema organa i službi opštine i na¬dzire rad mreže i servisa; vodi računa o serverima i opremi koja obavlja ključne funkcije u sistemu i sadrži vrije¬dne podatke; prati i provjerava rad informacionih sistema i sprečava neovlašteni pristup serverima; vrši upravljanje mrežom i konfiguriranje mrežnih uređaja, dodjeljuje mrežne adrese i kreira virtuelne LAN-ove i baze podataka; odobrava priključenje računara na mrežu; uređuje WEB stranicu Opštine Bosansko Grahovo; vrši unos podataka korisnika prava iz oblasti socijalne zaštite u bazu podataka SOTAC; vodi i ažurira službene evidencije o korisnicima prava iz oblasti socijalne zaštite i po potrebi izdaje uvjerenja i druge akte o činjenicama iz tih evidencija; odgovara za bezbjedno obavljanje poslova i poštivanje saobraćajnih propisa; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika, kome neposredno odgovara za svoj rad.

Uvjeti: pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Općine Bosansko Grahovo i to;

- završen fakultet računarskog ili informacionog smjera VII stepen obrazovanja –visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonji sa najmanje 180 ECTS bodova
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računalu


Prijavljivanje na javni natječaj:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i:
- dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, izdat za vrijeme i nakon objave javnog natječaja i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4. dokaz o poznavanju rada na računalu
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Bosanko Grahovo -
62/18“


Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave


[ Nazad ]