administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Prijem državnog službenika u Opštini Bosansko Grahovo

10.1.2018

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Opštini Bosansko Grahovo


Prijem državnog službenika u Općini Bosansko Grahovo


Krajnji rok podnošenja dokumentacije 18.01.2018. godine


Na osnovu članka 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 5/16) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bosansko Grahovo objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Bosansko Grahovo

- Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove - 1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova: vodi upravni postupak za promjene u katastarskom operatu opštine; vodi postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, obavlja uviđaje na licu mjesta, vodi usmene rasprave i izrađuje prijedloge rješenja; sačinjava odgovore na tužbe kad se pokrene upravni spor; ostvaruje saradnju sa opštinskim pravobranilaštvom i komisijama Opštinskog vjeća u poslovima rješavanja imovinsko- pravnih odnosa; izrađuje prijedloge normativnih akata iz ove oblasti; vodi postupak preuzimanja i dodjele zemljište u svrhu legalizacije bespravno sagra¬đenih objekata; vodi postupak utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekata i postupak za ure¬đenja međa na dodijeljenom zemljištu; vodi postupke u vezi gubitka prava korištenja zemljišta radi građenja, prometa nedo¬vršenih objekata, prava preče kupovine, stvarnih službenosti, privremenog zauzimanja građevinskog zemljišta i pripremnih radnji za sprovođenje eksproprijacije; vodi postupke vezane za uzurpacije zemljišta,vodi rasprave radi utvrđivanja naknade vlasnicima ekspropisane nekretnine, poziva, saslušava stranke i vještake u postupku, izrađuje prijedloge svih rješenja kod odlučivanja u postupku rješavanja imovinsko- pravnih odnosa na nekretninama u skladu sa zakonom; vodi prvostepeni upravni postupak po zahtjevu za izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, odobrenja za obavljanje pripremnih radova, odobrenja za ukla¬njanje građevine, tehnički pregled, izdavanje upotrebne dozvole i u vezi s tim vrši izradu nacrta rješenja; vrši izradu nacrta rješenja o visini troškova naknade za uređenje gradskog građevi¬nskog zemljišta i rente; radi na izradi nacrta ugovora kojim se reguliše način naplate troškova uređenja gra¬dskog građevinskog zemljišta; sastavlja izvještaje, informacije i obavijesti iz nadležnosti službe; učestvuje u izradi nacrta i prijedloga opštinskih propisa; vodi upravni postupak iz stambene oblasti prema važećim propisima; obavlja i druge poslove koje mu povjeri opštinski načelnik i pomoćnik načelnika za obnovu, urbanizam, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove, kome neposre¬dno odgovara za svoj rad.
Uvjeti: pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Bosansko Grahovo;
- završen pravni fakultet VII stepen obrazovanja -visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonji sa najmanje 240 ECTS bodova,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci

Prijavljivanje na natječaj
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije)
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
3. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
„ Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Bosansko Grahovo"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.
V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave


[ Nazad ]