administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

INTERNI OGLAS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Bosansko Grahovo

10.1.2018

INTERNI OGLAS za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Bosansko Grahovo

01. Stručni suradnik za informacione poslove – 1 (jedan) izvršitelj
02. Matičar – Stručni suradnik – 1 (jedan) izvršitelj


Na temelju članka 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16), a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bosansko Grahovo objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Bosansko Grahovo


01. Stručni suradnik za informacione poslove – 1 (jedan) izvršitelj
02. Matičar – Stručni suradnik – 1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova; vrši poslove koji obuhvataju uređenje i redakciju biltena, publikacija, brošura i drugih informacionih materijala i stručne literature i poslove oko njihovog izdavanja; stara se o ukupnoj sigurnosti svih informacionih sistema organa i službi opštine i na¬dzire rad mreže i servisa; vodi računa o serverima i opremi koja obavlja ključne funkcije u sistemu i sadrži vrije¬dne podatke; prati i provjerava rad informacionih sistema i sprečava neovlašteni pristup serverima; vrši upravljanje mrežom i konfiguriranje mrežnih uređaja, dodjeljuje mrežne adrese i kreira virtuelne LAN-ove i baze podataka; odobrava priključenje računara na mrežu; uređuje WEB stranicu Opštine Bosansko Grahovo; vrši unos podataka korisnika prava iz oblasti socijalne zaštite u bazu podataka SOTAC; vodi i ažurira službene evidencije o korisnicima prava iz oblasti socijalne zaštite i po potrebi izdaje uvjerenja i druge akte o činjenicama iz tih evidencija; odgovara za bezbjedno obavljanje poslova i poštivanje saobraćajnih propisa; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika, kome neposredno odgovara za svoj rad.

02. Opis poslova; provodi cjelokupan postupak propisan Zakonom o matičnim knjigama i podzakonskim aktima donesenim u cilju njegovog provođenja za upis podataka (činjenica) u matične knjige (primanje prijava za upis, utvrđivanje činjenica izvođenjem dokaza i ocjenu va- ljanosti dokaza); neposredno vrši upis činjenica u matične knjige rođenih, državljana, vjenčanih i umrlih; provodi postupak i vrši upis državljanstva u MKR po članu 5., 6. i 7. Zakona o drža-vljanstvu Federacije BiH i državljanstva Federacije BiH koje se upisuje u MKD za lica iz člana 22. Zakona o matičnim knjigama; vrši upis podataka u matične knjige na osnovu rješenja donesenih u upravnom postu¬pku iz oblasti matičnih knjiga i državljanstva i sudskih odluka, te izvoda iz matičnih knjiga inostranog organa; upisane podatke u prvi pisani primjerak izvornika matične knjige prenosi u kopiju prvog primjerka izvornika matične knjige koji se vodi u elektronskom obliku, kao i drugi primjerak izvornika matičnih knjiga koji se vodi u kantonalnom MUP-u; upisane podatke u prvi izvornik matične knjige prenosi u matični registar opštine; na osnovu matičnih knjiga izdaje izvode iz matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih prema zahtjevima stranaka; vrši izdavanje uvjerenja o državljanstvu i drugih uvjerenja za pojedine podatke upisa¬ne u matične knjige ili pojedine činjenice o ličnom stanju građana upisane u matične knjige; sastavlja po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke smrtovnice i izdaje ih stranci ili dostavlja nadležnom sudu radi pokretanju ostavinskog postupka iza umrlog lica; obavlja poslove sklapanja braka i izdaje vjenčane listove; čuva matične knjige koje vodi na propisan način od krađe, oštećenja i uništenja;
organizuje uvid u matične knjige i korištenje podataka iz matičnih knjiga licima koja dobiju ovlaštenje za uvid i korištenje tih podataka; organizuje smještaj i čuvanje matičnih knjiga, spisa i akata u skladu sa propisima o kancelarijskom i arhivskom poslovanju koji se odnose na organe uprave u Federaciji BiH; obavezno učestvuje u stručnoj obuci matičara koje organizuje opština, kantonalni MUP i MUP Federacije BiH u skladu sa Pravilnikom o sadržaju stručne obuke osposobljava¬nja matičara za vođenje matičnih knjiga; rukovodi Centrom za birački spisak i obavlja poslove iz nadležnosti navedenog centra; dostavlja podatke o umrlim licima organu nadležnom za vođenje evidencije prebiva¬lišta i boravišta građana radi brisanja iz Centralnog biračkog spiska; učestvuje u obnavljanju matičnih knjiga i obavlja sve druge poslove koji se odnose na matične knjige; sačinjava statističke izvještaje u skladu sa Pravilnikom o sadržaju obrazaca za dosta¬vljanje statističkoj službi podataka iz matičnih knjiga koji predstavljaju statističke po¬datke i dostavlja iz Federalnom zavodu za statistiku; obavlja i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik načelnika, kome neposredno odgo¬vara za svoj rad.

Uvjeti: pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Općine Bosansko Grahovo i to;

Poz.01.
- završen fakultet računarskog ili informacionog smjera VII stepen obrazovanja –visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonji sa najmanje 180 ECTS bodova
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci , nakon sticanja VSS
- položen stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

Poz.02.
- završen fakultet pravnog ili ekonomskog smjera VII stepen obrazovanja –visoko obrazovanje
prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonji sa najmanje 180 ECTS bodova
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS
- položen stručni ispit
- položen poseban stručni ispit za matičara

Pravo prijave na interni oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije)

Prijavljivanje na oglas:
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :
-dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja internog oglasa uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
6. za poziciju 01. dokaz o poznavanju rada na računalu
7. za poziciju 02. dokaz o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara
8. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena:
(Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Bosanko Grahovo“


Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave


[ Nazad ]