administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Konkurs za dodjelu studentskih stipendija

5.1.2018

Konkurs za dodjelu studentskih stipendija

Na osnovu člana 15. stav 1. alineja 5. Zakona o principima lokalne samouprave u Fe-de-raciji Bosne i Hercegovine ("Sl.novine Federacije BiH", broj 49/06), člana 38. tačka 9. Sta-tuta Opštine Bosansko Grahovo ("Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo", broj 21/07), člana 6. Pravilnika o utvrđivanju kriterijuma za dodjelu stipendija studentima za područje opšti-ne Bosansko Grahovo ("Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo", broj 2/11) i tačke I Rješe-nja Opštinskog načelnika o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija, visini i broju stipendija za akademsku 2017/2018.godinu broj 02-38-26/18 od 04.01.2018.godine, opštinski načelnik r a s p i s u j e

K O N K U R S

za dodjelu studentskih stipendija


I - PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa je prikupljanje prijava za dodjelu stipendija studentima na visokim školama i fakultetima.
Stipendije će se dodijeliti za 5 (pet) redovnih studenata na visokim školama i fakultetima i to za cijeli tok studija uz uslov da student savladava upisani studij bez ponavljanja godine.
Stipendija će iznositi 100,00 KM mjesečno, s tim da se neće isplaćivati za mjesece Juli i Avgust
tekuće godine

II - PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju redovni studenti svih godina studija na visokim školama i faku-ltetima koji;
- imaju prebivalište na području opštine Bosansko Grahovo;
- pohađaju visoku školu ili fakultet bez ponavljanja godine;
- u isto vrijeme ne koriste stipendiju ili kredit iz nekog drugog izvora;
- prihvate obavezu da će, ukoliko im u primjerenom roku od 3 (tri) mjeseca po završetku stu-
dija bude omogućeno zaposlenje, raditi na području Opštine Bosansko Grahovo najmanje
onoliko vremena koliko vremena je iz Budžeta Opštine Bosansko Grahovo primana stipe-
ndija;
- nisu već bili korisnici stipendije Opštine Bosansko Grahovo koji su pravo na stipendiju
izgubili zbog ponavljanja godine.

III - DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UZ PRIJAVU

Kandidati za dodjelu stipendija dužni su uz pisanu prijavu sa kratkom biografijom dostaviti sledeću dokumentaciju:
A) Osnovna dokumentacija
1. Kopiju lične karte,
2. Potvrdu o prebivalištu,
3. Potvrdu visokoškolske ustanove, odnosno fakulteta da je kandidat redovan student sa poda-tkom o upisanoj godini studija,
4. Potvrdu visokoškolske ustanove, odnosno fakulteta o položenim ispitima sa ocjenama iz prethodnih godina,
5. Ovjerenu Izjavu studenta da nema drugih stipendija ili studentskih kredita i da prihvata obavezu da će, ukoliko mu u roku od tri mjeseca pozavršetku studija bude omogućeno za-poslenje, raditi na području Opštine Bosansko Grahovo najmanje onoliko vremena koliko vremena je iz Budžeta Opštine Bosansko Grahovo primao stipendiju.
B) Posebna dokumentacija
1. Potvrdu nadležnog organa na osnovu koje se dokazuje pravo na bodove po osnovu statu-
snih povlastica,
2. Potvrdu nadležne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaći-
nstva, odnosno potvrdu o visini primanja za sve zaposlene članove porodičnog domaći-nstva,
3. Ovjerenu Izjavu o zajedničkom porodičnom domaćinstvu (kućnu listu).

IV - KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Lista prvenstva za dodjelu stipendija utvrdiće se na osnovu sledećih kriterijuma utvrđenih glavom II Pravilnika o utvrđivanju kriterijuma za dodjelu stipendija studentima za područje opštine Bosa-nsko Grahovo:
1. Uspjeh u učenju
- prosječna ocjena svih položenih ispita zaokružena na jednu decimalu
pomnožena sa koeficijentom 5
2. Statusne povlastice, i to:
a) Djeca poginulih boraca ..................................................................... 10 bodova
b) Djeca ratnih vojnih invalida sa preko 50 % invalidnosti .................. 5 bodova
c) Djeca ratnih vojnih invalida sa do 50 % invalidnosti ....................... 3 boda
d) Djeca iz socijalno ugroženih porodica .............................................. 7 bodova
e) Djeca bez oba roditelja ...................................................................... 10 bodova
f) Djeca bez jednog roditelja ................................................................. 7 bodova
3. Socijalni status (primanja po članu porodičnog domaćinstva), i to:
a) Bez stalnih novčanih primanja .......................................................... 20 bodova
b) Mjesečna primanja od ¼ do ½ prosječne plaće u FBiH ................... 10 bodova
c) Mjesečna primanja od ½ do 1 prosječne plaće u FBiH .................... 5 bodova
4. Broj članova zajedničkog domaćinstva
- za svakog člana zajedničkog domaćinstva ........................................ 2 boda
5. Deficitarna zanimanja
- za kandidate koji studiraju na visokim školama i fakultetima na
kojim se školuje za zanimanja od posebnog značaja za opštinu
Bosansko Grahovo utvrđena Rješenjem Opštinskog načelnika
broj 02-38-1460-2/11 od 28.11.2011.godine ................................... 10 bodova

Ukoliko kandidati imaju isti broj bodova prednost će se dati kandidatu koji ima više bodova na osnovu uspjeha u učenju i kandidatu koji je na završnoj godini studija ili bliže završnoj godini studija.

V - ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijave sa dokumentacijom kandidati za dodjelu stipendija dužni su dostaviti najkasnije do
26.01.2018.godine.
Prijave je potrebno dostaviti na adresu Opština Bosansko Grahovo, ul. Vojislava Ivetića bb,
80270 Bosansko Grahovo u zatvorenoj koverti sa naznakom "NE OTVARATI - PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


[ Nazad ]