administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

INTERNI OGLAS za popunu radnog mjesta državnog službenika

14.11.2017

INTERNI OGLAS za popunu radnog mjesta državnog službenika Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove u
Opštini Bosansko Grahovo
Krajnji rok zadostavu dokumentacije je 22.11.2017.


Na temelju članka 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16), a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bosansko Grahovo objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Bosansko Grahovo

- Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: vodi upravni postupak za promjene u katastarskom operatu opštine; vodi postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, obavlja uviđaje na licu mjesta, vodi usmene rasprave i izrađuje prijedloge rješenja; sačinjava odgovore na tužbe kad se pokrene upravni spor; ostvaruje saradnju sa opštinski pravobranilaštvom i komisijama Opštinskog vjeća u poslovima rješavanja imovinsko- pravnih odnosa; izrađuje prijedloge normativnih akata iz ove oblasti; vodi postupak preuzimanja i dodjele zemljište u svrhu legalizacije bespravno sagra¬đenih objekata; vodi postupak utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekata i postupak za ure¬đenja međa na dodijeljenom zemljištu; vodi postupke u vezi gubitka prava korištenja zemljišta radi građenja, prometa nedo¬vršenih objekata, prava preče kupovine, stvarnih službenosti, privremenog zauzimanja građevinskog zemljišta i pripremnih radnji za sprovođenje eksproprijacije; vodi postupke vezane za uzurpacije zemljišta,vodi rasprave radi utvrđivanja naknade vlasnicima ekspropisane nekretnine, poziva, saslušava stranke i vještake u postupku, izrađuje prijedloge svih rješenja kod odlučivanja u postupku rješavanja imovinsko- pravnih odnosa na nekretninama u skladu sa zakonom; vodi prvostepeni upravni postupak po zahtjevu za izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, odobrenja za obavljanje pripremnih radova, odobrenja za ukla¬njanje građevine, tehnički pregled, izdavanje upotrebne dozvole i u vezi s tim vrši izradu nacrta rješenja; vrši izradu nacrta rješenja o visini troškova naknade za uređenje gradskog građevi¬nskog zemljišta i rente; radi na izradi nacrta ugovora kojim se reguliše način naplate troškova uređenja gra¬dskog građevinskog zemljišta; sastavlja izvještaje, informacije i obavijesti iz nadležnosti službe; učestvuje u izradi nacrta i prijedloga opštinskih propisa; vodi upravni postupak iz stambene oblasti prema važećim propisima; obavlja i druge poslove koje mu povjeri opštinski načelnik i pomoćnik načelnika za obnovu, urbanizam, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove, kome neposre¬dno odgovara za svoj rad.

Uvjeti: pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Bosansko Grahovo;

- završen pravni fakultet VII stepen obrazovanja –visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonji sa najmanje 240 ECTS bodova,
- položen ispit općeg znanja
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci


Pravo prijave na interni oglas imaju osobe u statusu državnog službenika iz tijela državne službe u Županiji.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije)

Prijavljivanje na oglas:
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena:
(Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti/poziva dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Bosansko Grahovo broj:227/17“


Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave


[ Nazad ]