administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Javni oglas o prodaji nekretnine u vlasništvu Opštine

21.2.2017

Javni oglas o prodaji nekretnine u vlasništvu Opštine Bosansko Grahovo putem javnog nadmetanja – licitacije


Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članova 2,5,7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“ broj 17/14) i člana 5. Odluke Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo o provođenju postupka prodaje nepokretnosti, javne prodaje nekretnine u vlasništvu opštine Bosansko Grahovo broj:01-31-5-211/17 od 06.02.2017. godine,Opštinski načelnik, raspisuje

JAVNI O G L A S
o prodaji nekretnine u vlasništvu Opštine Bosansko Grahovo putem javnog nadmetanja – licitacije

I Naziv i adresa pravnog lica – prodavca nekretnine
OPŠTINA BOSANBSKO GRAHOVO, ul. Vojislava Ivetića br.2, BOSANSKO GRAHOVO
Tel: 034/850-216
II Način prodaje i bliži podaci o nekretnini
Putem javnog nadmetanja - licitacije prodaje se nekretnina u vlasništvu Opštine Bosansko Grahovo, označena kao:
• k.č. 27-166/3 Poprekuša površine 325 m2, upisana u PL 531 KO Peći.
• k.č. 27-166/4 Poprekuša površine 395 m2, upisana u PL 532 KO Peći.
III Početna prodajna cijena nekretnine
Početna prodajna cijena nekretnine označene u članu II. ovog Oglasa iznosi
za nekretninu označenu kao k.č. 27/163-3 iznosi 1.625,00 KM
za nekretninu označenu kao k.č. 27/163-4 iznosi 1.975,00 KM.
IV Pravo učešća na javnom oglasu
Pravo učešća na javnom oglasu imaju sva fizička i pravna lica koja po zakonu mogu sticati pravo vlasništva i koja u roku utvrđenom u javnom oglasu podnesu prijavu sa slijedećim sadržajem i prilozima:
a) fizička lica:
- ime i prezime, broj lične karte, adresa stanovanja, broj telefona,
- ovjerena fotokopija lične karte,
- dokaz o uplati kapare,
- ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave,
b) pravna lica:
- naziv i sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat
- ovjerena fotokopija rješenja o upisu u registar privrednih subjekata ili rješenja o obavljanju djelatnosti,
- dokaz o uplati kapare,
- ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave.
V Način polaganja kapare
Za učešće u postupku licitacije, učesnici su dužni uplatiti (kaparu) u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene,na račun opštine Bosansko Grahovo kod Raiffeisen banke Sarajevo broj: 161-020-00704-600-25, sa naznakom “Uplata kapare za prodaju nekretnine”.
Dokaz o uplati kapare se prilaže uz prijavu na javni oglas – licitaciju.
Ukoliko učesnik licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kog razloga od ponude i od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene kapare.
Učesniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji izvršit će se povrat uplaćene kapare, u roku od 8 (osam) dana, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom se uračunava u kupoprodajnu cijenu.
Pravne i fizičke osobe koje nisu položile određenu kaparu ne učestvuju u licitaciji.

VI Uslovi prodaje nekretnine
Postupak javnog nadmetanja – licitacije predmetne nekretnine provest će Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja -licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu opštine Bosansko Grahovo, imenovana Odlukom Opštinskog vijeća, a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općine i gradova („Sl. novine Federacije BIH broj: 17/14).
U slučaju neuspjele prve licitacije, licitacija se ponavlja.
Ako ne uspije ni ponovljena licitacija, raspolaganje nekretninom iz člana II. ovog Oglasa može se izvršiti i neposrednom pogodbom, pod uslovom da prodajna cijena predmetne nekretnine ne može biti niža od tržišne cijene utvrđene u članu III. Oglasa.
Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju dva učesnika.
Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji.
Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje nekretnine koja je predmet prodaje i izvršiti uvid u dokumentaciju o nekretnini svakim radnim danom u vremenu od 8,00 – 15,00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava, uz prethodno najavu putem telefona 034/206-019.
VII Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača
Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja – licitacije.
VIII Uslovi i način plaćanja kupoprodajne cijene
Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave po predhodno pribavljenom mišljenju Općinskog javnog pravobranilaštva.
Kupoprodajnu cijenu predmetne nekretnine učesnik licitacije koji je proglašen najuspješnijim je obavezan uplatiti u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.
Troškove notarske obrade ugovora o kupoprodaji, poreza na promet nekretnine, takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac.
IX Vrijeme i način predaje nekretnine u posjed kupcu
Predaja nekretnine u posjed kupcu izvršit će se u roku od 8 dana od dana isplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene, o čemu će se sačiniti zapisnik o primopredaji.
X Dan i mjesto održavanja postupka javnog nadmetanja – licitacije
Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u zgradi Opština Bosansko Grahovo – sala za sjednice dana 16.03. 2017. godine sa početkom u 9,00 h.
Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave u postupku javnog nadmetanja ( punomoć mora biti sačinjena u formi notarske isprave).

XI Rok i način za podnošenje prijave
1. Prijave na Oglas podnose se pismenim putem na obrascu čije popunjavanje uz priložene dokumente , odnosno javne isprave obezbjeđuje podatke za utvrđivanje broja učesnika na javnoj licitaciji. Obrazac prijave se može preuzeti u šalter – sali zgrade Opštine Bosansko Grahovo.
2. Rok za dostavljanje prijava na javno nadmetanje je 15 dana od dana objavljivanja Oglasa u Dnevnim novinama, na oglasnoj tabli i WEB stranici opštine.
3. Prijave sa naprijed navedenim dokazima se podnose u zatvorenoj koverti i predaju neposredno na protokol u šalter – sali zgrade Opštine Bosansko Grahovo (šalter)., ili šalju preporučenom poštanskom pošiljkom, na adresu: Opština Bosansko Grahovo, Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja - licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu opštine Bosansko Grahovo sa naznakom „ Prijava na Javni oglas za prodaju nekretnine u vlasništvu Opštine Bosansko Grahovo putem javnog nadmetanja – licitacije, ne otvaraj“
4. Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.
5. Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz tačke IV ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom.
6. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a uplaćeni depoziti (kapara) će se vratiti podnosiocima istih u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.
7. Opština Bosansko Grahovo ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka.
8. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za katastar Opštine Bosansko Grahovo svakim radnim danom od 08,00 do 12,00 sati ili na broj telefona 034/206-016 od dana objavljivanja oglasa do roka utvrđenog za podnošenje prijava.

OPŠTINSKI NAČELNIK
Radun Duško

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
K A N T O N 1 0
OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO
OPŠTINSKI NAČELNIK
Broj : 02-31-5-260/17
Dana: 13.02.2017.godine


[ Nazad ]