administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Javni natječaj za prijem državnog službenika u Stručnoj službi OV

20.2.2017

Prijem državnog službenika u Stručnoj službi Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 27.02.2017. godine

Na temelju članka 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev predsjedavajućeg Općinskog vijeća Bosansko Grahovo, objavljuje,

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Stručnoj službi Općinskog vijeća Bosansko Grahovo


- Sekretar Općinskog vijeća - imenuje se na mandat od 5 godina -1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova: rukovodi stručnom službom i istu predstavlja i zastupa; organizuje i osigurava zakonito, efikasno i pravovremeno obavljanje poslova iz nadležnosti Stručne službe, te efikasno funkcioniranje iste; odlučuje u skladu sa zakonom o pravima, obvezama i odgovornostima namještenika uposlenih u Stručnoj službi iz radnog odnosa; izrađuje nacrte i prijedloge opštih i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće ukoliko izrada istih nije u nadležnosti službi za upravu opštine Bosansko Grahovo; obavlja poslove pripremanja sjednica Opštinskog vijeća i njegovih radnih tijela; stara se o slanju poziva za jednice Opštinskog vijeća i njegovih radnih tijela; pruža stručnu pomoć vijećnicima u izvršavanju njihovih dužnosti; osigurava saradnju Stručne službe sa Opštinskim vijećem, službama za upravu Opštine Bosansko Grahovo, drugim organima uprave i pravnim licima; predlaže potrebna finansijska sredstva za rad Opštinskog vijeća i njegovih radnih tijela; stara se o ostvarivanju prava i dužnosti vijećnika i obezbjeđenju uslova za rad klubova vijećnika; prima inicijative i prijedloge upućene Opštinskom vijeću i dostavlja ih na dalju obradu nadležnim organima i službama za upravu Opštine Bosansko Grahovo: odgovara za pravno-tehničku obradu akata usvojenih na sjednicama Opštinskog vijeća; odgovara za blagovremeno objavljivanje propisa i drugih akata koje donosi Opštinsko vijeće i dostavljanje istih nadležnim organima i službama radi provođenja; pomaže predsjedavajućem Opštinskog vijeća u pripremanju sjednica i organizovanju rada istog;
daje Opštinskom vijeću neobavezujuća stručna mišljenja u pogledu tumačenja Statuta Opštine Bosansko Grahovo, Poslovnika o radu Opštinskog vijeća i zakona i drugih pro¬pisa sa kojim se Opštinsko vijeće susreće u svom radu; priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja u vezi primjene opštih idrugih akata koje donosi Opštinsko vijeće povodom upita građana, pravnih lica i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti; priprema prečišćene tekstove opštih akata koje donosi Opštinsko vijeće; brine se o čuvanju izvornika odluka i drugih akata Opštinskog vijeća i njegovih radnih tijela; čuva i osigurava zakonitu upotrebu pečata Opštinskog vijeća i pečata Stručne službe; stara se o blagovremenom objavljivanju odluka i drugih akata Opštinskog vijeća u skla¬du sa Statutom Opštine Bosansko Grahovo i Poslovnikom o radu Opštinskog vijeća; stara se o informisanju javnosti o radu Opštinskog vijeća; zaprima i rješava zahtjeve upućene Opštinskom vijeću u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama; obavlja i druge poslove koje mu povjeri Opštinsko vijeće i za svoj rad i upravljanje slu¬žbom kojom rukovodi odgovara Opštinskom vijeću.
Uvjeti: pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Stručne Općinskog vijeća Bosansko Grahovo broj:01-05-196/17 od 03.02.2017 i to;
- završen pravni fakultet, VII stepen obrazovanja - visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova
- najmanje 7 ( sedam) godina radnog iskustva u struci
Prijavljivanje na javni natječaj:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja VSS, primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
3. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ ili stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Stručnoj službi Općinskog vijeća Bosanko Grahovo "
Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. D I R E K T O R


[ Nazad ]