administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Javni oglas za prijem namještenika

21.2.2022

JAVNI OGLAS

J A V N I O G L A S
ZA POPUNU RADNOG MJESTA NAMJEŠTENIKA
U JEDINSTVENOM ORGANU UPRAVE OPŠTINE BOSANSKO GRAHOVO

I - NAZIV POZICIJE

01. Viši samostalni referent za tehničke poslove iz poljoprivrede - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
02. Referent za mobilizaciju, obuku, mjere zaštite i spašavanja, osmatranja i uzbunjivanja - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

II – OPIS POSLOVA

01. Opis poslova: Radi na uspostavljanju, izradi, vođenju i održavanju propisanih evidencija u oblasti poljoprivrede, priprema promotivne materijale za privlačenje investitora iz oblasti poljoprivrede (brošure, promotivne materijale najperspektivnijih poljoprivrednih sektora i slično), vrši poslove vezane za promociju Opštine kao lokaliteta povoljnog za poljoprivredna ulaganja, a sve u cilju privlačenja investicija. obrađuje postupak prijema i obrade zahtjeva korisnika za novčane podrške iz oblasti novčanih podrški za biljnu i animalnu proizvodnju i dostavlja ih nadležnom, resornom Kantonalnom minstarstvu, odnosno nadležnim tijelima Opštine, prikuplja podatke neophodne za praćenje stanja u poljoprivrednom sektoru i predlaže mjere za poboljšanje u istom, prikuplja podataka potrebne za izradu kratkoročnih planova sjetve i žetve i ostalih poljoprivrednih resursa, dostavlja neposrednom rukovodiocu podatke o stanju u toj oblasti i mjerama koje se preduzimaju, kontaktira sa poljoprivrednim proizvođačima, preduzećima, udruženjima, zadrugama i drugim organizacijama u cilju prikupljanja podataka i praćenja stanja u oblasti poljoprivrede u poljoprivrednom sektoru, parađuje sa nadležnim subjektima za realizaciju određenih programa i provođenja aktivnosti iz oblasti poljoprivrede, prezentuje i promoviše projekte i Opštinu potencijalnim investitorima i drugim zainteresiranim stranama iz oblasti poljoprivrede, te održava komunikaciju sa istima, vrši sve poslove za javne nabavke za potrebe Opštinskog organa uprave, Opštine Bosansko Grahovo (priprema tendersku dokumentaciju u sardnji sa resornom službom za nabavke roba, vršenje usluga i ustupanja radova, priprema konkretne akte o izboru po provedenoj proceduri, te priprema prijedloge odgovarajućih ugovora koji se zaključuju sa izabranim ponuđačima), koordinira rad odgovarajućih komisija koje budu imenovane za poslove otvaranja i vrednovanja ponuda u svakom pojedinačnom postupku, obavlja i sve druge poslove u vezi sa javnim nabavkama koji nisu u nadležnosti odgovarajućih komisija ili pojedinaca, vrši terenske poslove u cilju pripreme, utvrđivanja uslovnosti i raspoloživosti zemljišta, adekvatnih prostorija i sredstava rada za registraciju poljoprivredne djelatnosti, prikuplja informacije o uspješnosti proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima prema metodologiji i drugim uputstvima i izdaje odgovarajuće dokumentacione materijale (analize, izvještaje, informacije i drugo), obavlja poslove u vezi programa korištenja i davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta i praćenja realizacije istog, vodi registar fizičkih i pravnih lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, vrši formiranja i trajno čuvanje dosijea podnosioca zahtjeva za upis u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, obavlja stručnu obradu rješenja od značaja za oblast poljoprivrede, odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, efikasno i efektivno obavljanje poslova, obavlja i druge poslove iz nadležnosti službe po nalogu neposrednog rukovodioca, za svoj rad neposredno je odgovoran pomoćniku načelnika.
02. Opis poslova: Vodi propisanu dokumentaciju o popuni sastava civilne zaštite, vrši popunu sa ljudstvom i MTS-om i redovno je ažurira, učestvuje u izradi Plana zaštite i spašavanja u dijelu koji se odnosi na mobilizaciju ljudstva i MTS-a, razrađuje sistem pozivanja pripadnika civilne zaštite i ažurira pozive, listove, priprema i organizira mobilizaciju jedinice civilne zaštite za djelovanje u uslovima prirodnih i drugih nesreća, te prikuplja podatke i sačinjava izvještaje o izvršenju mobilizacije za jedinice civilne zaštite, ostvaruje saradnju sa nadležnim ministarstvima i službama, javnim ustanovama, preduzećima i mjesnim zajednicama u poslovima popune sastava civilne zaštite, obavlja tehničke poslove na pronalaženju, obilježavanju i zaštiti stanovništva od neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a) i minsko-eksplozivnih sredstava (MES-a), te koordinira aktivnosti na uklanjanu i uništavanju istog i obavlja poslove opštinskog koordinatora za deminiranje, obavlja informaciono-dokumentacione i druge poslove za potrebe Komisije za procjenu šteta, vrši pripremanje odgovarajućih mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, učestvuje u izradi planskih dokumenata iz nadležnosti radnog mjesta, naročito u dijelu planiranja, organizovanja i sprovođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, ostvaruje saradnju sa uposlenicima opštinskih službi, javnih ustanova, preduzeća i drugih, pravnih lica u poslovima planiranja, organizovanja i provođenja mjera zaštite i spašavanja, naručito u dijelu organizovanja i provođenja preventivnih mjera zaštite od prirodnih i drugih nesreća, vodi brigu o blagovremenom i pravilnom provođenju mjera zaštite i spašavanja kao i upotrebi jedinica i službi civilne zaštite i u vezi sa tim predlaže aktivnosti, prikuplja određene podatke putem povjerenika, jedinica i štabova civilne zaštite, pravnih lica i građana koje se odnose na mjere zaštite i spašavanja a naročito: zaštite od zaostalih mina i drugih neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a), zaštite od požara, klizanje i odronjavanje tla, plavljenje i dr., vodi bazu podataka o zaostalim minama i drugim NS-a i licima stradalim od drugih NUS-a i licima stradalim od spomenutih sredstava, rukuje radio-uređajima, održava i vrši provjeru radio-veza, vrši prijem i obradu informacija i drugih poruka koje se vrše sistemom UKT uređaja, vrši provjeru i osigurava veze i razmjenu informacija s operativnim centrima u Kantonu i sa svim službama od javnog značaja, osigurava stalne, neprekidne veze i protok informacija u svim uvjetima, shodno zakonu i drugim propisima, kao i listi pitanja o međusobnom informisanju, registruje primljene podatke na odgovarajućim obrascima i knjigu dežurstva, vrši prijem šifrovanih telegrama i drugih informacija koje dešifruje prema odgovarajućim pravilima, izrađuje i ažurira dnevne izvještaje koje po propisanim procedurama dostavlja na redovne adrese, izrađuje i ažurira telefonske imenike posebnih organa, službi i osoba, prati ispravnost tehničke opreme, razvoj novih tehničkih dostignuća te se dopunski educira za rad na istoj, prema pravilima i priloženim uputstvima uz saglasnost pomoćnika načelnika civilne zaštite vrši ukopčanje i redovnu mjesečnu provjeru ispravnosti sredstava za uzbunjivanje, obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta u skladu sa Zakonom, i po nalogu pomoćnika načelnika i za svoj rad odgovara neposredno pomoćniku načelnika civilne zaštite.

III – VISINA PLATE

O1. Visina plate: Radno mjesto je razvrstano u II platni razred, za koje je utvrđen koeficient za isplatu plate 3,10.

02. Visina plate: Radno mjesto je razvrstano u V platni razred, za koje je utvrđen koeficient za isplatu plate 2,70.

IV - KANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU SLEDEĆE OPŠTE I
POSEBNE USLOVE

Opšti uslovi za prijem namještenika iz člana 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:

-da je državljanin Bosne i Hercegovine,
-da je punoljetan,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
-da ima vrstu i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutarnjem ustrojstvu tijela državne službe,
-da u poslednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini,
-da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
-da mu pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno mjera bezbjednosti zabrane obavljanja poslova namještenika, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave na oglas,
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, te da nije osuđen za krivično djelo za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Pored opštih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sledeće posebne uslove i to:

Za poziciju 01:
-VŠS-VI stepen poslovne škole, ekonomske ili pravne struke,
-položen stručni ispit za namještenike VŠS,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VŠS,
-poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:
-SSS-VI stepen ekonomske, gimnazija, mašinska, šumarska ili tehnička škola,
-položen stručni ispit za namještenike SSS,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja SSS,
-poznavanje rada na računaru.

V – POTREBNA DOKUMENTA

Uz prijavu koja sadrži adresu, kontakt telefon i kraću biografiju kandidati su dužni priložiti original ili ovjerenu kopiju sledećih dokumenata:
1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi,
4. Svjedočanstvo o položenom stručnom upravnom ispitu namještenika za VŠS za poziciju 01.,
5. Svjedočanstvo o položenom stručnom upravnom ispitu namještenika za SSS za poziciju 02.,
6. Dokaz o radnom iskustvu u struci,
7. Dokaz o poznavanju rada na računaru,
8. Ovjerenu izjavu da u poslednje dvije godine od dana objavljivanja ovog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne,
9. Ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1.Ustava BiH.
Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta izabrani kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa.
Namještenik koji se prvi put prima u radni odnos u organ državne službe podliježe obavezi probnog rada koji traje tri mjeseca.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u sredstvima javnog informisanja na adresu:
Opština Bosansko Grahovo, Komisija za provođenje javnog oglasa, Ul. Vojislava Ivetića broj 2. 80 270 Bosansko Grahovo, sa naznakom "Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika".
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.Broj: 02-30- /22
Dana: 16.02.2022. godine
OPŠTINSKI NAČELNIK
Uroš Đuran


[ Nazad ]