administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

POZIV ZA UČESTVOVANJE NA JAVNOM KONKURSU ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA GRBA I ZASTAVE OPŠTINE BOSANSKO GRAHOVO

19.8.2021

POZIV ZA UČESTVOVANJE NA JAVNOM KONKURSU ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA GRBA I ZASTAVE OPŠTINE BOSANSKO GRAHOVO


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON 10
Opština Bosansko Grahovo
Opštinskii načelnik

Broj: 02-14-1114/21
Dana: 18.08.2021. godine

Na temelju Odluke o davanju suglasnosti Opštinskom načelniku za raspisivanje Javnog konkursa za izradu idejnog rješenja grba i zastave opštine Bosansko Grahovo, broj 01-05-595/18 od 18.04.2018.godine, Opštinski načelnik raspisuje

POZIV
ZA UČESTVOVANJE NA JAVNOM KONKURSU ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA
GRBA I ZASTAVE OPŠTINE BOSANSKO GRAHOVO

Pozivaju se sve zainteresirana lica da učestvuju na konkursu za izradu idejnog rješenja grba i zastave opštine Bosansko Grahovo.

Predmet konkursa je izbor najboljeg prijedloga idejnog rješenja grba i zastave opštine Bosansko Grahovo.

I. OPŠTI KRITERIJI ZA IZRADU GRBA I ZASTAVE
1.1. Grb i zastava moraju biti izrađeni shodno uobičajenoj praksi, heraldičkoj i veksikološkoj praksi.
1.2. Zastava je pravougaona, u razmjeri 6:4.
1.3. Zastava mora biti osmišljena shodno veksikološkoj praksi i mora, u potpunosti ili djelomično, korespondirati sa elementima grba.
1.4. Grb mora odražavati geografska, istorijska i kulturna obilježja teritorije opštine Bosansko Grahovo. Grb mora odražavati i druga obilježja opštine Bosansko Grahovo. Kao dodatni, ali nikako esencijalni element, mogu se na grbu pojaviti karakteristični primjerci flore i faune koja je prisutna na ovim prostorima.
1.5. Oblik i forma grba mora omogućavati tehniku štampanja u više boja i da se grb, kao simbol, može koristiti za izradu plaketa, povelja, znački, javnih priznanja, suvenira i slično. Nisu dopušteni prelivi iz boje u boju niti valerska gradacija unutar polja.
1.6. Broj, raspored i sadržaj polja na predloženom obliku grba mora biti primjeran heraldičkoj praksi. Grb se mora raditi u dvije varijante: osnovnoj varijanti (tzv. mali grb) i proširenoj/službenoj varijanti (tzv. srednji grb). Dozvoljena je, ali ne i obvezna, izrada i treće varijante - ceremonijalnog (velikog grba).
1.7. Osnovni grb mora sadržavati (npr. štit), kao esencijalni heraldički element i tradicionalni simbol (npr. neko obilježje tradicije kraja ili opštine). Broj, raspored i sadržaj polja na (npr. štitu) mora zadovoljavati heraldičku praksu, a sadržaj štita mora biti u skladu sa zahtjevima iz tačke 1.4. i tačke 1.5.
1.8. Prošireni - službeni grb mora ispod (npr. štita) sadržavati traku sa ćiriličnim i latiničnim natpisom „Bosansko Grahovo".
Ostali elementi proširenog grba moraju zadovoljavati heraldičku praksu i biti u skladu sa zahtjevima iz tačke 1.4. i tačke 1.5.

II. POSEBNI ZAHTJEVI U POGLEDU PREZENTACIJE I OPREME GRAFIČKOG RJEŠENJA GRBA I ZASTAVE
II. 1. Crteži kojima se predstavlja prijedlog idejnog rješenja grba i zastave moraju biti izrađeni u boji i dostavljeni na posebnim listovima formata A4. Za grb, uz crteže u boji, posebnim listovima formata A4 moraju se dostaviti i jednobojne i dvobojne (crno- bijele) varijante istog rješenja.
Na posebnom listu formata A4 moraju se dostaviti razradni primjeri, sa aplikacijom predloženog grba na memorandumu, koverti i vizit karti (eventualno po slobodnom nahođenju autora i na znački, privesku i si.), a u veličini 1:1 u odnosu na objekt na koji se grb aplicira. Tehnika izrade prijedloga može biti ručna (tuš, tempera, gvaš i akvarel, ili kombinacija ovih tehnika) kao i digitalna.
Svaki od navedenih listova koji sadrži prijedlog mora biti posebno obilježen šifrom.
Crteže dostaviti u elektronskom, digitalnom obliku, u vektorskoj obradi, na CD-u tako što će šifra biti upisana kako na samom CD-u, tako i na njegovoj kutiji/omotu.
II. 2. Uz crteže neophodno je dostaviti i blazon - tekstualni opis sadržaja grba i zastave (jedan zajednički tekst za oba simbola, ali sa posebnim osvrtom na grb i posebnim na zastavu). Navedeni tekst treba biti dostavljen na formatu A4, u štampanom obliku, i u količini teksta koja ne prelazi dvije novinarske trake (okvirno, jedna traka sadrži 1860 znakova).
Svaki list navedenog teksta mora biti obilježen šifrom.

III. USLOVI KONKURSA
III. 1 Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Neblagovremeni i nepotpuni predlozi neće se razmatrati.
III.2. Svi pristigli predlozi po raspisanom javnom konkursu biti će javno otvoreni, u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavljanje prijedloga, na sjednici Komisije za provođenje konkursa za izradu idejnog rješenja grba i zastave opštine Bosansko Grahovo.
III.3. Komisija za provođenje Konkursa za izradu idejnog rješenja grba i zastave opštine Bosansko Grahovo pregleda i ocjenjuje prijedloge. Najbolje ocijenjeni rad od strane Komisije predstavlja istovremeno njegov prijedlog za utvrđivanje grba i zastave.
Odluku o utvrđivanju grba i zastave opštine Bosansko Grahovo donijeti će Opštinsko vijeće opštine Bosansko Grahovo.
III.4. Pravo učestvovanja na konkursu imaju sve pravne i fizičke osobe, izuzev članova Komisije za provođenje konkursa za izradu idejnog rješenja grba i zastave opštine Bosansko Grahovo.
III.5. Svaki učesnik konkursa može učestvovat sa više radova, ali svaki rad mora biti opremljen kao posebna pošiljka sa vlastitom šifrom.
III.6. Svaki učesnik konkursa dostavom svog rada prihvaća sve uslove i propozicije ovog konkursa.
III.7. Komisija za provođenje konkursa za izradu idejnog rješenja grba i zastave opštine Bosansko Grahovo nije u obavezi izvršiti izbor grba i zastave ukoliko zaključi da nijedan rad ne zadovoljava kriterijume konkursa.
III.8. Komisija za provođenje konkursa za izradu idejnog rješenja grba i zastave opštine Bosansko Grahovo ima pravo od autora, čiji rad bude izabran i predložen za grb i zastavu opštine Bosansko Grahovo, tražiti doradu ili izmjene pojedinih elemenata grba i zastave, što je autor obvezan da prihvati, osim u slučaju da izmjena mijenja karakter njegovog prijedloga.
III.9. Autor čiji prijedlog rješenja bude izabran i nagrađen, saglasan je sa prenosom svih autorskih prava i potraživanja po osnovu svog rada, osim moralnih, na opštinu Bosansko Grahovo.
III. 10. Autor čiji prijedlog rješenja bude izabran ima pravo na novčanu nagradu u neto iznosu od 1000,00 KM (slovima : hiljadu konvertabilnih maraka).
III. 11. Komisija zadržava pravo da po vlastitoj procjeni utvrdi mogućnost otkupa do tri rada koji će biti nagrađeni novčanim neto iznosom od 300,00 KM (slovima : tristotine konvertabilnih maraka ) II. rad i 100,00 KM (slovima : stotinu konvertabilnih maraka) III. rad.
III. 12. O rezultatima izbora sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana izvršenog izbora.
III. 13. Isplatom predviđenih nagrada autorima završavaju se uzajamne obaveze po odredbama ovog natječaja.
III. 14. Po okončanju procedure i usvajanja i objavljivanja grba i zastave, autor prihvaćenog rada će biti pozvan da posebno pripremi etalon (knjigu grafičkih standarda) grba i zastave, kao i opštu knjigu grafičkih standarda Opštine Bosansko Grahovo.

IV. DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA GRBA I ZASTAVE
IV. 1. Paket (koverta) u kome se dostavljaju radovi mora sadržavati dvije koverte. U prvoj kuverti (na kojoj je napisana samo šifra autora) nalaze se navedeni crteži i CD. Druga koverta mora biti zatvorena i zapečaćena. Na njoj mora biti napisana samo šifra autora, i u njoj se na listu formata A4, u štampanoj formi dostavljaju sljedeći podaci o sudioniku konkutsa:
- šifra
- ime i prezime
- zanimanje
- adresa
- kontakt telefoni
- svojeručni potpis
- eventualno e-mail adresa i broj faksa.

IV.2. Navedeni paket (koverta) dostavlja se kao poštanska pošiljka, bez imena i adrese pošiljatelja, na adresu:
Opština Bosansko Grahovo
Komisija za provođenje konkursa za izradu idejnog rješenja grba i zastave
opštine Bosansko Grahovo
Vojisdlava Ivetića 2
80270 Bosansko Grahovo
sa napomenom
-NE OTVARATI-

OPŠTINSKI NAČELNIK
Uroš Đuran


[ Nazad ]