administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Javni oglas o prodaji nepokretnosti

8.6.2021

Javni oglas o prodaji nepokretnosti u vlasništvu Opštine Bosansko Grahovo putem javnog nadmetanja - licitacije


Na osnovu Člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine
( "Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 66/13 i 100/13 ), Članova 2., 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, opština i gradova ( "Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 17/14 ) i Člana 6. Odluke o provođenju postupka prodaje nepokretnosti-građevinskog zemljišta u vlasništvu Opštine Bosansko Grahovo, broj :
01-02-772/21 od 02.06.2021.godine, Opštinski načelnik Bosansko Grahovo, r a s p i s u j e

J A V N I O G L A S
o prodaji nepokretnosti u vlasništvu Opštine Bosansko Grahovo putem javnog nadmetanja - licitacije

I. Naziv i adresa pravnog lica - prodavca nekretnine
OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO, ul. Vojislava Ivetića br.2, Bosansko Grahovo
Tel: 034/851-110

II. Način prodaje i bliži poidaci o nekretninama
Putem javnog nadmetanja - licitacije prodaju se nekretnine u vlasništvu Opštine Bosansko
Grahovo, označene kao :
* k.č. 6-96/2 zvana "Sjenokos", građevinska parcela, površine 1583 m², upisana u PL broj
438 K.O. Peulje u naseljenom mjestu Grkovci, smještena u VI zoni građevinskog
zemljišta,
* k.ć. 8-5/108 zvana "Kraj", građevinska parcela, površine 380 m², upisana u PL broj
24 K.O. Tičevo Malo u naseljenom mjestu Malo Tičevo, smještena u VI zoni
građevinskog zemljišta
Prodaja navedenih parcela izvršiti će se putem javnog nadmetanja - licitacije u svrhu
izgradnje.
Prodaja nekretnina iz tačke I. ovog oglasa obaviti će se putem javnog nadmetanja -
licitacije, dana, 24.06.2021.godine u velikoj sali zgrade Opštine Bosansko Grahovo sa
početkom u 12.00 h.

III. Početna prodajna cijena nekretnina
Početna prodajna cijena cijena nekretnina označenih u tački II. ovog Oglasa iznosi :
* Početna prodajna cijena nekretnine označene kao k.č. 6-96/2 iznosi 1.583,00 KM.
* Početna prodajna cijena nekretnine označene kao k.č. 8-5/108 iznosi 1.140,00 KM.

IV. Pravo učešća na javnom oglasu
Pravo učešća na javnom oglasu imaju sva fizička i pravna lica koja po zakonu mogu sticati
pravo vlasništva i koja u roku utvrđenom u javnom oglasu podnesu prijavu sa sljedećim
sadržajem i prilozima :
a) Fizička lica
Fizička lica, zavisno kojoj kategoriji pripadaju, za učestvovanje na licitaciji trebaju
dostaviti slijedeću dokumentaciju ( u originalu ili ovjerene kopije ) :

a) Pisanu prijavu za učestvovanje na licitaciji sa ličnim podacima i kontakt telefonom
( moraju dostaviti svi učesnici ),
b) Dokaz o državljenstvu ( uvjerenje o državljanstvu, ne starrije od šest (6) mjeseci ),
( moraju dostaviti svi učesnici ),
c) Ako učesnik licitacije nastupa kao punomomoćenik ponuđača, uz ostalu potrebnu
dokumentaciju mora biti punomoć u formi notarski obrađene isprave, koja sadrži
ovlaštenje punomoćeniku da može pristupiti licitaciji parcele, davati ponude za istu, te
preduzimati i sve druge radnje u postupku liciracije,
d) Uvjerenje službe za finansije Opštine Bosansko Grahovo da ponuđač nema dugovanja
prema Opštini Bosansko Grahovo po bilo kom osnovu ( moraju dostaviti svi učesnici ),
e) Dokaz o uplati jamčevine/kapare ( moraju dostaviti svi učesnici ),
f) Pisanu izjavu, u formi notarski ovjerene isprave ( moraju dostaviti svi učesnici ), sljedećeg
sadržaja :
" U potpunosti prihvaćam slijedeće uslove izgradnje :
a) da u roku od godinu dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora podnesem zahtjev
za izdavanje odobrenja za građenje,
b) da u roku od jedne (1) godine od pravosnažnosti odobrenja za građenje izvedem pretežan
dio radova na objektu/objektima, a daljem roku od pet (5) godina od dana zaključenja
kupoprodajnog ugovora da izvršim uplanu objekta/objekata u zemljišne knjige kod
Općinskog suda u Livnu, Odjeljenje suda u Drvaru,
c) da u slučaju neispunjenja obaveza navedenih pod a) i b) Opština Bosansko Grahovo
zadržava pravo raskida ugovora i vraćanja nekretnine u vlasništvo Opštine uz obavezu
vraćanja naknade i građevinske vrijednosti nedovršenog objekta, ukoliko je isti sagrađen,
o čemu će se zaključiti poseban sporazum,
d) da u slučaju prodaje zemljišta trećim licima na iste prenesem obaveze navedene pod :
a), b) i c),
e) sve naprijed navedeno biti će ugrađeno u kupoprodajni ugovor."
b) Pravna lica
a) Pisanu izjavu za učestvovanje na licitaciji sa ličnim podacima i kontakt telefonom,
b) Izvod iz sudskog registra za pravna lica ne stariji od jedan (1) mjesec od dana izdavanja,
c) Ako učesnik licitacije nastupa kao punomoćenik ponuditelja, punomoć u formi notarski
obrađene isprave, koja sadrži ovlaštenje punomoćeniku da može pristupiti licitaciji parcele,
davati ponude za istu, te preduzimati i sve druge radnje u postupku liciracije,
d) Uvjerenje službe za finansije Opštine Bosansko Grahovo da ponuđač nema dugovanja
prema Opštini Bosansko Grahovo po bilo kom osnovu,
e) Dokaz o uplati jemčevine/kapare,
f) Pisanu izjavu, u formi notarski ovjerene isprave ( moraju dostaviti svi učesnici ), sljedećeg
sadržaja :
" U potpunosti prihvaćam slijedeće uslove izgradnje :
a) da u roku od godinu dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora podnesem zahtjev
za izdavanje odobrenja za građenje,
b) da u roku od jedne (1) godine od pravosnažnosti odobrenja za građenje izvedem pretežan
dio radova na objektu/objektima, a daljem roku od pet (5) godina od dana zaključenja
kupoprodajnog ugovora da izvršim uplanu objekta/objekata u zemljišne knjige kod
Općinskog suda u Livnu, Odjeljenje suda u Drvaru,
c) da u slučaju neispunjenja obaveza navedenih pod a) i b) Opština Bosansko Grahovo
zadržava pravo raskida ugovora i vraćanja nekretnine u vlasništvo opštine uz obavezu
vraćanja naknade i građevinske vrijednosti nedovršenog objekta, ukoliko je isti sagrađen,
o čemu će se zaključiti poseban sporazum,
d) da u slučaju prodaje zemljišta trećim licima na iste prenesem obaveze navedene pod :
a), b) i c),
e) sve naprijed navedeno biti će ugrađeno u kupoprodajni ugovor."

V. Način polaganja kapare
Za učešće u postupku licitacije, učesnici su dužni uplatiti jamčevinu/kaparu u iznosu od :
- za nekretninu označenu kao k.č. 6-96/2 iznos od 1.000,00 KM.
- za nekretninu označenu kao k.č. 8-5/108 iznos od 1.000,00 KM.
na račun Opštine Bosansko Grahovo kod Raiffeisen banke Sarajevo, broj : 161-020-00704-60-122 Poslovnica Livno, sa naznakom "Uplata jamčevine/kapare za prodaju nekretnine".
Dokaz o uplati jamčevine/kapare se prilaže uz prijavu na Javni oglas - licitaciju.
Ukoliko učesnik licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kog razloga od ponude i od zaključenja ugovora, gubi prvo na povrat jamčevine/kapare.
Pravna i fizička lica koja nisu položila određenu jamčevinu/kaparu ne učestvuju u licitaciji.

VI. Uslovi prodaje nekretnine
Postupak javnog nadmetanja - licitacije predmetnih nekretnina provesti će Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja - licitacije u vlasništvu Opštine Bosansko Grahovo , imenovana Odlukom Opštinskog vijeća, a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine.
Najpovoljnijim ponuđačem smatra se ponuđač koji ponudi najvišu cijenu iznad početne, pod uslovom da ispunjava i sve druge uslove licitacije i sa istim će zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od petnaest (15) dana od dana zaključenja licitacije.
U slučaju odustajanja najpovoljnijeg ponuđača, najpovoljnijim ponuđačem smatra se slijedeći ponuđač koji je ponudio najvišu cijenu uz uslov da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuđača, a u slučaju da se nekretnina ne uspije prodati, licitacija će se ponoviti. Najpovoljniji ponuđač koji je odustao od ponude i zaključenja ugovora gubi pravo na povrat jamčevine/kapare.
Učesnicima licitacije čija se ponuda ne prihvati izvršiti će se povrat uplaćene jamčevine/kapare u roku petnaest (15) dana od dana održavanja licitacije.
Prodavac zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora iz objektivnih i opravdanih razloga.
Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje nekretnine koja je predmet prodaje i izvršiti uvid u katastarsku dokumentaciju o nekretnini svakim radnim danom u vremenu od
8.00-15.00 h i to u periodu od objavljivanja Javnog oglasa da kraja roka za dostavljanje prijava, uz predhodnu najavu putem telefona 034/851.110.

VII. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača
Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača ja najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja - licitacije.

VIII. Uslovi i način plaćanja kupoprodajne cijene
Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključiti će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave po predhodno pribavljenom mišljenju Opštinskog javnog pravobranilaštva.
Kupoprodajnu cijenu predmetnih nekretnina učesnik licitacije koji je proglašen najpovoljinjim je obavezan upisati u roku od petnaest (15) dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.
Troškove notarske obrade ugovora o kupoprodajji, porez na promet nekretnine, takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac.

IX. Vrijeme i način prodaje nekretnine u posjed kupcu
Prodaja nekretnine u posjed kupcu izvršiti će se u roku od osam (8) dana od dana isplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene o čemu će se sačiniti zapisnik o primopredaji.

X. Dan i mjesto održavanja postupka javnog nadmetanja - licitacije
Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u zgradi Opštine Bosansko Grahovo - velika sala za sastanke dana 24.06.2021.godine sa početkom u 12.00 h.

XI. Rok i način za podnošenje prijava
1. Prijave na Oglas podnose se pismenim putem na obrazcu čije popunjavanje uz priložene
dokumente, odnosno javne isprave obezbeđuje podatke za utvrđivanje broja učesnika na
javnoj licitaciji.
2. Rok za dostavljanje prijava na javno nadmetanje je petnaest (15) dana od dana
objavljivanja Oglasa u dnevnim novinama, na oglasnoj tabli i WEB stranici opštine.
3. Prijave sa naprijed navedenim dokazima podnose se u zatvorenoj koverti i predaju
neposredno na protokolu šalter-sali Opštine Bosansko Grahovo (šalter), ili šalju
preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu :

Opština Bosansko Grahovo
Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja - licitacije za prodaju nekretnina
u vlasništvu Opštine Bosansko Grahovo
Vojislava Ivetića 2
80270 Bosansko Grahovo
sa naznakom : "Prijava na Javni oglas za prodaju nekretnina putem
javnog nadmetanja - licitacije, ne otvaraj, (sa naznakom) za (koju)
K.O. Peulje/ Tičevo Malo" se podnosi prijava.
4. Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme i
kontakt telefon.
5. Prijavase smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene
sve isprave iz tačke IV. ovog oglas, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene
oglasom.
6. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrat, a uplaćeni depoziti
(jamčevina/kapara) će se vratiti podnosiocima istih u roku od osam (8) dana od dana
zaključenja javnog nadmetanja.
7. Opština Bosansko Grahovo ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom
javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost
prema učesnicima postupka.
8. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za katastar Opštine Bosansko Grahovo
svakim radnim danom od 8.00 do 12.00 h ili na broj telefona 034/206-016 od dana
objavljivanja oglasa 09.06.2021.godine do roka utvrđenog za podnošenje prijava.

Opštinski načelnik
Bosansko Grahovo
Uroš Đuran


[ Nazad ]