administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

JAVNI NATJEČAJ za prijem pripravnika

22.3.2021

JAVNI NATJEČAJ za prijem pripravnika u Opštinu Bosansko Grahovo

Na temelju članka 50., a u svezi sa člankom 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji ("Narodne novine Hercegbosanske županije", br.1/14 i 5/16) te članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“ br.8/14), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Opštine Bosansko Grahovo objavljuje
JAVNI NATJEČAJ za prijem pripravnika u Opštinu Bosansko Grahovo
-Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom - VSS-diplomirani pravnik, VII stepen ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne struke - 1 - (jedan) izvršitelj
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji,
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stupnja stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja.
4. da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da mu pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u tijelu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za natječaj. 8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za kaznena djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.
Posebni uvjeti: Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uvjete propisane Planom prijema pripravnika u Opštini Bosansko Grahovo broj: 02-30-325/21 od 03.02.2021. godine:
- Pravni fakultet- VSS-diplomirani pravnik, VII stepen ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne struke Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine. Sukladno odredbama spomenute Uredbe, u radni odnos kao pripravnik ne može se primiti osoba koja nakon stečene visoke stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci od jedne godine ili više, ili ima radno iskustvo u struci stečeno volontiranjem od jedne godine ili više. Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1.diploma o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma i /ili ekvivalencija stručnog naziva u BiH, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.god.). Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao neuredne.
2. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome VSS - VII stupnja stručne spreme ili visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
3. uvjerenje/dokaz visokoškolske institucije o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
4. druga dokumentacija u skladu sa člankom 12. stavak (8) Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, na temelju koje kandidat može ostvariti prioritet za zapošljavanje sukladno posebnim propisima,
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, ul.Gabrijela Jurkića br.2 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
Napomene za kandidate: Izbor i prijem pripravnika izvršit će se na temelju jedinstvenih kriterija utvrđenih u Uredbi o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

Dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Opštini Bosansko Grahovo u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja. Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ul. Gabrijela Jurkića br. 2
80101 Livno
sa naznakom „Javni natječaj za prijem pripravnika u Opštinu Bosansko Grahovo broj: 05-30-2-59/21“
Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

D I R E K T O R Refik Begić, magistar uprave


[ Nazad ]