administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika

22.12.2020

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
01. Pomoćnik načelnika za opštu upravu i socijalnu zaštitu, na mandat od 5 godina - 1 (jedan) izvršilac,
02. Stručni saradnik za kadrovske poslove i socijalnu zaštitu – 1 (jedan) izvršilac


Na osnovu čl. 34., a u vezi sa čl. 44. st. 5. i na osnovu čl. 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16), a u vezi s čl. 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bosansko Grahovo, objavljuje
JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Bosansko Grahovo
01. Pomoćnik načelnika za opštu upravu i socijalnu zaštitu, na mandat od 5 godina
- 1 (jedan) izvršilac,
02. Stručni saradnik za kadrovske poslove i socijalnu zaštitu – 1 (jedan) izvršilac
01. Opis poslova: neposredno rukovodi, organizuje, planira, prati i usmjerava rad službe i raspoređuje poslove i zadatke na izvršioce; daje upute i pruža neposredno stručnu pomoć izvršiocima u cilju pravilnog izvršavanja poslova; odgovara za zakonito, pravovremeno, potpuno, stručno, eflkasno i efektivno vršenje poslova iz nadležnosti službe; inicira, priprema i izraduje nacrte i prijedloge opštinskih propisa i drugih akata iz nadležnosti službe; prati i stara se o primjeni novih odnosno izmjena i dopuna vazećih zakonskih propisa; odgovara za uspostavu, održavanje i unapređenje sistema kvaliteta pružanja usluga; priprema izvještaje, informacije i druge materijale iz nadležnosti službe za opštinskog načelnika i Opštinsko vijeće; učestvuje u radu sjednica opštinskog vijeća i njegovih radnih tjela na način da izlaže i obrazlaže predložene propise, odluke i druge materijale iz djelokruga službe; potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti službe za koje ima ovlaštenje od opštinskog načelnika; utvrđuje konačne tekstove odluka, analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz nadležnosti službe; pruža pravnu pomoć građanima davanjem stručnih pravnih savjeta, objašnjenja i sastavljanjem podnesaka; učestvuje u izradi plana korištenja godišnjih odmora; dostavlja računovodstvu potrebne podatke za obračun i isplate plaća; provodi politiku socijalne zastite stanovništva; organizuje obavljanje poslova u Matičnom uredu na način da se poslovi izvršavaju pravilno, blagovremeno i na zakonit način; neposredno vodi prvostepene upravne postupke u predmetima iz nadležnosti Matičnog ureda u svim slučajevima za koje je zakonom utvrđeno da se odredene činjenice ili podaci utvrđuju putem donošenja rješenja (ispravljanje podataka poslije zaključenog osnovnog upisa, naknadnog upisa, višestrukih upisa i dr.); vodi upravne postupke vezane za status izbjeglica, raseljenih lica i povratnika; vodi prvostepene upravne postupke u oblasti boračko-invalidske zastite, socijalne zaštite i civilnih žrtava rata; vrši poslove službenika za informisanje po zakonu o slobodi pristupa informacijama; obavlja i druge poslove iz nadležnosti službe, kao i druge poslove po nalogu opštinskog načelnika kome je neposredno odgovoran za svoj rad i upravljanje.
02. Opis poslova: izrađuje prijedloge rješenja iz oblasti radnih odnosa (prava, dužnosti i odgovornosti uposlenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa); podnosi nadležnim ministarstvima zahtjeve za doznaku sredstava za isplate po ostvarenim pravima korisnika socijalne zaštite i spiskove po kojim se vrši isplata istih; vrši poslove prijave-odjave korisnika socijalne zaštite na zdravstveno osiguranje i poslove u vezi izdavanja i zamjene zdravstvenih knjižica istim; obavlja sve poslove oko javnog oglašavanja radi popune radnih mjesta u Opštinskom organu uprave i sarađuje sa komisijom za izbor kandidata po javnom konkursu, odnosno oglasu; pruža pravnu pomoć građanima davanjem stručnih pravnih objašnjenja, sastavlja podneske (zahtjeve, molbe, žalbe) i vrši druge poslove pravne pomoći u skladu sa zakonom; prati zakonske propise koji su neophodni za obavljanje poslova iz djelokruga službe; vodi postupke u predmetima iz djelokruga službe radi utvrdivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća
uvjerenja; učestvuje u izradi opštih akata iz radnih odnosa uposlenika i plana korištenja godišnjih odmora; vodi knjigu evidencije o uposlenicima u službama za upravu i ustrojava i vodi personalne evidencije i dosijee istih; vrši prijave-odjave uposlenika na penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje kod Porezne uprave; vrši poslove u vezi izdavanja, zamjene i ovjere zdravstvenih knjižica, ulaže rješenja u personalne dosijee, vodi evidencije o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika i evidencije o prelasku u viši platni razred; vodi evidencije i dokumentaciju korisnika svih oblika socijalne zaštite, evidencije i dokumentaciju o usvojenoj djeci, evidenciju sudskih odluka i sporazuma o izdržavanju djece i roditelja i evidenciju i dokumentaciju o licima stavljenim pod starateljstvo, o preduzetim mjerama starateljstva i o imovini štićenika; sarađuje sa školama u provođenju mjera prevencije nasilja u školama; vodi evidencije o počiniocima nasilja u porodici i stara se o provođenju zaštitnih mjera za počinioce; vrši i sve druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.
Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za konkurs;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
Pozicija br. 01:
- završen pravni fakultet, VII stepen obrazovanja - visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonji sa najmanje 240 ECTS bodova;
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme

Pozicija br. 02:
- završen pravni fakultet, VII stepen obrazovanja - visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonji sa najmanje 180 ECTS bodova;
- najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme;

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
4. kandidati za poziciju stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :
-dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja javnog konkursa uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike,
-dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
NAPOMENE ZA KANDIDATE
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete navedene u tekstu javnog konkursa.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta konkursa.
Nepotpune neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića br. 2.
80101 Livno
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Bosansko Grahovo sa pozivom na broj: 05-30-8-324/20
D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave


[ Nazad ]