administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika

20.8.2020

Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika

- Pomoćnik načelnika za opštu upravu i socijalnu zaštitu - 1 (jedan) izvršilac, na mandat od 5 godinaNa osnovu člana 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16), a u vezi s članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bosansko Grahovo objavljuje
JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Bosansko Grahovo
- Pomoćnik načelnika za opštu upravu i socijalnu zaštitu - 1 (jedan) izvršilac, na mandat od 5 godina


Opis poslova: neposredno rukovodi, organizuje, planira, prati i usmjerava rad službe i raspoređuje poslove i zadatke na izvršioce; daje upute i pruža neposredno stručnu pomoć izvršiocima u cilju pravilnog izvršavanja poslova; odgovara za zakonito, pravovremeno, potpuno, stručno, eflkasno i efektivno vršenje poslova iz nadležnosti službe; inicira, priprema i izraduje nacrte i prijedloge opštinskih propisa i drugih akata iz nadležnosti službe; prati i stara se o primjeni novih odnosno izmjena i dopuna vazećih zakonskih propisa; odgovara za uspostavu, odrzavanje i unapređenje sistema kvaliteta pružanja usluga; priprema izvještaje, informacije i druge materijale iz nadležnosti službe za opštinskog načelnika i Opštinsko vijeće; učestvuje u radu sjednica opštinskog vijeća i njegovih radnih tjela na način da izlaze i obrazlaže predložene propise, odluke i druge materijale iz djelokruga službe; potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti službe za koje ima ovlaštenje od opštinskog načelnika; utvrđuje konačne tekstove odluka, analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz nadležnosti službe; pruža pravnu pomoć građanima davanjem stručnih pravnih savjeta, objašnjenja i sastavljanjem podnesaka; učestvuje u izradi plana korištenja godišnjih odmora; dostavlja računovodstvu potrebne podatke za obračun i isplate plaća; provodi politiku socijalne zastite stanovništva; organizuje obavljanje poslova u Matičnom uredu na način da se poslovi izvršavaju pravilno, blagovremeno i na zakonit način; neposredno vodi prvostepene upravne postupke u predmetima iz nadležnosti Matičnog ureda u svim slučajevima za koje je zakonom utvrđeno da se odredene činjenice ili podaci utvrđuju putem donošenja rješenja (ispravljanje podataka poslije zakljućenog osnovnog upisa, naknadnog upisa, višestrukih upisa i dr.); vodi upravne postupke vezane za status izbjeglica, raseljenih lica i povratnika; vodi prvostepene upravne postupke u oblasti boračko-invalidske zastite, socijalne zaštite i civilnih žrtava rata; vrši poslove službenika za informisanje po zakonu o slobodi pristupa informacijama; obavlja i druge poslove iz nadležnosti službe, kao i druge poslove po nalogu opštinskog načelnika kome je neposredno odgovoran za svoj rad i upravljanje.

Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za konkurs;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- zavrsen pravni fakultet, VII stepen obrazovanja -visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonji sa najmanje 240 ECTS bodova
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).
Napomena: Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao neuredne.
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete navedene u tekstu javnog konkursa.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima javnog konkursa, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog konkursa.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTON
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
«Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Bosansko Grahovo sa pozivom na br. 05-30-8-197/20 »


[ Nazad ]