administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Javni oglas

29.4.2020

Javni oglas za popuno radnog mjesta namještenika u organu uprave Opštine Bosansko Grahovo

I - NAZIV POZICIJE
1. Viši samostalni referent za lokalni razvoj - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

II – OPIS POSLOVA
Učestvuje u izradi Strategije razvoja opštine, sektorskih razvojnih planova i odgovara-jućih planova implementacije; učestvuje u realizaciji razvojnih aktivnosti koje se provode u saradnji sa međunarodnim organizacijama,nevladinim organizacijama, javnim preduzećima, obrazovnim institucijama i drugim partnerima u kreiranju i implementaciji projekata; ostvaru-je neposrednu saradnju sa mjesnim zajednicama u kreiranju i implementaciji projekata koji se realizuju u mjesnim zajednicama; učestvuje u predlaganju i odabiru projekata iz Plana imple-mentacije (1 + 2); učestvuje u odabiru projekata kandidovanih od strane udruženja građana koji se finansiraju budžetskim sredstvima opštine; prati objavljivanje javnih poziva svih rele-vantnih eksternih subjekata za finansiranje projekata, inicira podnošenje prijava na pozive i učestvuje u izradi dokumentacije koja se traži tim pozivima (projektnih prijedloga i dr.); pri-kuplja podatke neophodne za izradu prijedloga Godišnjeg plana rada i praćenje ostvarenja istog, te izvještaja o evaluaciji Strategije razvoja opštine; vrši promociju prirodnih resursa i turističkih potencijala opštine radi privlačenja potencijalnih investitora; nepoisredno sarađuje sa turističkim organizacijama i savezima i drugim subjektima iz oblasti turizma radi promoci-je turističke ponude opštine; učestvuje u izradi baze podataka o stanju u opštini i najznačajni-jim pokazateljima razvoja opštine; sarađuje sa udruženjima građana; vrši i druge poslove koji se odnose na razvojno planiranje i upravljanje razvojem opštine koje mu odredi opštinski na-čelnik i pomočnik za privredu, finansije i civilnu zaštitu, kome je neposredno odgovoran za svoj rad.

III – VISINA PLATE
Radno mjesto je razvrstano u II platni razred, za koje je utvrđen koeficient za isplatu plate 3,10.

IV - KANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU SLEDEĆE OPŠTE I
POSEBNE USLOVE
A) OPŠTI USLOVI
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je punoljetan,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
- da ima vrstu i stepen školske sprenme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta,
- da u poslednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini,
- da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
- da mu pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno mjera bezbjednosti zabrane obavljanja poslova namještenika, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za po-dnošenje prijave na oglas,
- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, te da nije osuđen za krivično djelo za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema do-maćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, ćovje-čnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija pre-ma posebnom zakonu.
B) POSEBNI USLOVI
- završena viša upravna, ekonomska ili pedagoška škola, VI stepen obrazovanja – viša stručna sprema,
- položen stručni ispit za namještenike VŠS,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci,
V – POTREBNA DOKUMENTA
Uz prijavu koja sadrži adresu, kontakt telefon i kraću biografiju kandidati su dužni priložiti original ili ovjerenu kopiju sledećih dokumenata:
1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Diplomu o završenoj školi,
4. Svjedočanstvo o položenom stručnom upravnom ispitu namještenika za VŠS
5. Dokaz o radnom stažu u struci,
6. Ovjerenu izjavu da u poslednje dvije godine od dana objevljivanja ovog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne,
7. Ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1.Ustava BiH.
Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta izabra-
ni kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima
konkursa.
Namještenik koji se prvi put prima u radni odnos u organ državne službe podliježe
obavezi probnog rada koji traje tri mjeseca.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati su dužni dostaviti u roku od 15
dana od dana objavljivanja javnog oglasa u sredstvima javnog informisanja na adresu:
Opština Bosansko Grahovo, Komisija za provođenje javnog oglasa, Ul. Vojislava
Ivetića bb. 78000 Bos.Grahovo, sa naznakom "Javni oglas za popunu radnog mjesta namje-
štenika".
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


[ Nazad ]