Javni oglas za izbor članova Školskog odbora

7.4.2021

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ GRAHOVO KOJOJ JE OSNIVAČ OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON 10
OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO
OPŠTINSKI NAČELNIK

Broj:02-04-521/21
Dana:07.04.2021. godine

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ GRAHOVO KOJOJ JE OSNIVAČ OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO

I
Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje 1 (jedan) člana Školskog odbora Osnovne škole'' Grahovo'' u Bosanskom Grahovu , iz reda osnivača.

II
OPIS POZICIJE
Školski odbor ima položaj i ovlasti tijela upravljanja, te obavlja poslove utvrđene zakonom i Statutom škole.
Rad u Školskom odboru je dobrovoljan i besplatan.
Sastav Školskog odbora mora odražavati nacionalni sastav sredine u kojoj škola djeluje.
Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od 4 (četiri godine).
Ravnatelj, pomoćnik ravnatelja i sindikalni čelnici ne mogu biti članovi Školskog odbora.

III
Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

A) OPŠTI USLOVI
a) da su državljani Bosne i Hercegovine;
b) da su stariji od 18 godine;
c) da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i ¸ Hercegovini, (bilo na nivou države ili entiteta) u vremenu od tri godine prije dana objavljivanja
upražnjene pozicije;
d) da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX 1. Ustava Bosne i
Hercegovine),
e) da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o
ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH;
f) da nisu članovi upravnog, izvršnog ili drugog tijela političke stranke;
g) da nije član tijela zakonodavne ili izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa
u tijelima vlasti u FBiH („Službene novine FBiH“ broj 70/08);
h) da nemaju lični financijski interes u organu gdje se kandiduje u
smislu 2. točka 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federaciji BiH.

B) POSEBNI USLOVI
• VSS/VŠS (VII/VI), završen fakultet, viša školska sprema ili SSS - IV stepen,
• najmanje jedna godina radnog iskustva nakon stjecanja stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja,
• komunikacijske i organizacijske sposobnosti za savjesno i odgovorno obnašanje traženih pozicija.
Posebni uslovi predstavljaju i kriterije imenovanja.

Uz prijavu treba dostaviti:
• uvjerenje o državljanstvu,
• kopija diplome,
• uvjerenje o radnom iskustvu, te biografiju, adresu i kontakt telefon,
• ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz točke A-oglasa pod c),i d), e), f) g) i h)

Komisija za izbor (Komisija za izbor i imenovanje opštine Bosansko Grahovo) koju je imenovalo Opštinsko vijeće, će nakon provedenog postupka i obavljenog intervjua s kandidatima utvrditi rang-listu kandidata i istu dostaviti Opštinskom vijeću u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijem prijava na konačno imenovanje. Povjerenstvo za izbor može od prijavljenih kandidata zatražiti dostavljanje i dodatne dokumentacije. Podnosilac prijave sa kojim se ne stupi u kontakt u roku od 7 dana od isteka roka za podnošenje prijave neće se uzimati u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja.
U slučaju kada postoje sumnje da u postupku imenovanja nisu poštovani načela ili postupci utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba može podnijeti prigovor na imenovanje. Prigovor se podnosi Opštinskom vijeću u roku od 7 dana od donošenja odluke.

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Opštine Bosansko Grahovo.
Prijavu uz tražene dokaze dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Opština Bosansko Grahovo, Ulica Vojislava Ivetića 2. – Komisija za izbor i imenovanje Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo, uz naznaku: «Prijava za školski odbor – ne otvarati».

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Ovaj oglas će se objaviti na Web stranici opštine i oglasnoj ploči Opštine Bosansko Grahovo.


OPŠTINSKI NAČELNIK

Uroš Đuran


[ Nazad ]